ОП Ид.No
408
Обект на поръчката
09.04.2015 16:11:03
Строителство
Предмет на поръчката
09.04.2015 16:11:03
„Определяне на изпълнител за строителство на обект: АМ „Марица“ „Оризово- Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“
Ред за провеждане
09.04.2015 16:11:03
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
09.04.2015 16:11:03
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
09.04.2015 16:11:03
62 от 09.04.2015
660968 от 09.04.2015
09.04.2015 16:11:03
0.32 MB
Обявление/Публична покана
09.04.2015 16:11:03
от 09.04.2015
660971 от 09.04.2015
09.04.2015 16:11:03
0.21 MB
Документация
09.04.2015 16:11:03
 
09.04.2015 16:11:03
2.46 MB
09.04.2015 16:11:03
4.04 MB
09.04.2015 16:11:03
8.19 MB
09.04.2015 16:11:03
3.56 MB
09.04.2015 16:11:03
28.03 MB
Номер на преписка в АОП
09.04.2015 16:11:03
00044-2015-0028
Срок за получаване на офертите
09.04.2015 16:11:03
07.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.05.2015 15:23:55
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.06.2015 17:20:41
10:00 часа от 10.06.2015
отваряне на цени
Решение за определяне на изпълнител
16.06.2015 17:45:00
139 от 16.06.2015
Гаранция за участие
25.08.2015 09:52:02
0.01 MB
 
Договор No.РД-33-11/22.07.2015
Обособена позиция
23.07.2015 09:48:26
1
Предмет на договора
23.07.2015 09:48:26
„Определяне на изпълнител за строителство на обект: АМ „Марица“ „Оризово- Капитан Андреево“, участък от км 4+660 до км 5+000“
Договор тип
23.07.2015 09:48:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.07.2015 09:48:26
РД-33-11 от 22.07.2015
678740 от 23.07.2015 г.
23.07.2015 09:51:13
2.73 MB
23.07.2015 09:51:13
0.39 MB
23.07.2015 09:51:13
0.42 MB
23.07.2015 09:51:13
0.11 MB
Стойност на договора
23.07.2015 09:48:26
BGN, 1 078 872.40, 20.00, 1 294 646.88
Срок за изпълнение
23.07.2015 09:48:26
 
60 календарни дни
Изпълнител
23.07.2015 09:48:26
ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
Дата на приключване
23.02.2016 10:16:35
13.10.2015
Състояние на договора
23.07.2015 09:48:26
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
23.02.2016 10:16:35
24-00-529 от 04.02.2016
23.02.2016 10:16:35
0.18 MB
Плащания