Ред за провеждане
09.04.2015 11:59:26
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
09.04.2015 11:59:26
Открита процедура
Обявление/Публична покана
09.04.2015 11:59:26
от 08.04.2015
09.04.2015 11:59:26
5.14 MB
Решение за откриване на процедурата
09.04.2015 11:59:26
РД-09-13 от 08.04.2015
09.04.2015 11:59:26
1.54 MB
Решение за промяна
20.04.2015 14:39:03
 
20.04.2015 14:39:03
5.99 MB
Документация
09.04.2015 11:59:26
 
09.04.2015 11:59:26
0.34 MB
Разяснения по документация за участие
21.05.2015 10:59:18
 
21.05.2015 10:59:18
0.74 MB
Номер на преписка в АОП
09.04.2015 11:59:26
00044-2015-0027
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.06.2015 11:31:33
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2015 16:19:54
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.06.2015 16:31:46
Обявление от 08.06.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.06.2015 14:38:50
 
15.06.2015 14:38:50
0.05 MB
Решение за класиране
15.06.2015 14:38:50
Решение №РД-09-33 от 15.06.2015
Срок за получаване на офертите
09.04.2015 11:59:54
02.06.2015 17:00
Гаранция за участие
22.07.2015 14:40:32
0.01 MB
 
Договор No.3/15.07.2015
Обособена позиция
22.07.2015 09:53:36
1
Предмет на договора
22.07.2015 09:53:36
Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Търговище
Договор тип
22.07.2015 09:53:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.07.2015 10:58:56
3 от 15.07.2015
Договор
22.07.2015 09:53:36
3 от 15.07.2015
Стойност на договора
22.07.2015 09:53:36
BGN, 96 449.52, 20.00, 115 739.42
Срок за изпълнение
22.07.2015 09:53:36
14.07.2017
Изпълнител
22.07.2015 09:53:36
Саламандър ООД гр Казанлък
Дата на приключване
22.07.2015 09:53:36
14.07.2017
Състояние на договора
22.07.2015 09:53:36
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за сключен договор
22.07.2015 09:53:36
24-00-63 от 21.07.2015
Уведомление на АОП за изпълнен договор
25.09.2017 11:53:10
24-00-134 от 25.09.2017
Гаранции
Плащания