ОП Ид.No
412
Обект на поръчката
14.04.2015 17:02:40
Строителство
Предмет на поръчката
14.04.2015 17:02:40
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1368.322 км републикански пътища на територията на Областно пътно управление – София, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“.
Ред за провеждане
14.04.2015 17:02:40
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
14.04.2015 17:02:40
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
14.04.2015 17:02:40
69 от 14.04.2015
14.04.2015 17:02:40
0.15 MB
Покани до участниците
14.04.2015 17:02:40
 
14.04.2015 17:02:40
0.3 MB
Номер на преписка в АОП
14.04.2015 17:02:40
00044-2015-0031
Срок за получаване на офертите
14.04.2015 17:02:40
16.04.2015 17:00
Решение за класиране
29.04.2015 11:49:24
76 от 29.04.2015
29.04.2015 11:49:24
0.35 MB
29.04.2015 11:49:24
2.5 MB
 
Договор No.РД-38-11/21.05.2015
Обособена позиция
25.05.2015 10:48:17
1
Предмет на договора
25.05.2015 10:48:17
„Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 1368.322 км републикански пътища на територията на Областно пътно управление – София, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата“.
Договор тип
25.05.2015 10:48:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
25.05.2015 10:48:17
РД-38-11 от 21.05.2015
25.05.2015 10:48:17
1.35 MB
25.05.2015 10:48:17
0.08 MB
25.05.2015 10:48:17
0.53 MB
Стойност на договора
25.05.2015 10:48:17
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
цената се изплаща за количество на действително извършени и приети работи, въз основа на договорените единични цени
Срок за изпълнение
25.05.2015 10:48:17
 
до сключваве на договор с избран изпълнител от проведена процедура по чл. 16, ал. 8 от ЗОП
Изпълнител
25.05.2015 10:48:17
Пи Ес Ай АД
Състояние на договора
25.05.2015 10:48:17
В изпълнение
Плащания