ОП Ид.No
417
Обект на поръчката
16.04.2015 16:14:25
Услуга
Предмет на поръчката
16.04.2015 16:14:25
„Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), план за застрояване (ПЗ) и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри“.
Ред за провеждане
16.04.2015 16:14:25
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
16.04.2015 16:14:25
Открита процедура (рамково споразумение)
Решение за откриване на процедурата
16.04.2015 16:14:25
71 от 16.04.2015
661557/16.04.2015
16.04.2015 16:14:25
0.13 MB
Обявление/Публична покана
16.04.2015 16:14:25
от 16.04.2015
661584/16.04.2015
16.04.2015 16:14:25
0.22 MB
Документация
16.04.2015 16:14:25
 
16.04.2015 16:14:25
1.67 MB
Номер на преписка в АОП
16.04.2015 16:14:25
00044-2015-0032
Разяснения по документация за участие
14.05.2015 16:06:17
№ 53-00-5350 от 14.05.2015 г.
Срок за получаване на офертите
16.04.2015 16:14:25
28.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.07.2015 17:13:52
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
13.07.2015 16:05:50
53-00-7749 от 13.07.2015
Решение за класиране
13.08.2015 14:50:39
189 от 13.08.2015
13.08.2015 14:50:39
0.35 MB
Гаранция за участие
11.11.2015 09:44:32
0.01 MB
 
Договор No.Рамково споразумение № 53-00-11837/23.10.2015
Обособена позиция
26.10.2015 14:17:38
1
Предмет на договора
26.10.2015 14:17:38
„Изготвяне на проекти за частично изменение на действащи устройствени планове – план за регулация (ПР), план за регулация и застрояване (ПРЗ), план за застрояване (ПЗ) и изготвяне на проекти за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри“.
Уведомление на АОП за сключен договор
26.10.2015 14:17:38
694037 от 26.10.2015
Договор тип
26.10.2015 14:17:38
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
26.10.2015 14:17:38
Рамково споразумение № 53-00-11837 от 23.10.2015
Срок за изпълнение
26.10.2015 14:17:38
 
24 месеца
Изпълнител
26.10.2015 14:17:38
Зенит-Гео ЕООД, Сървей груп ЕООД, Интерфейс-Казанлъклиев ЕТ