ОП Ид.No
420
Обект на поръчката
22.04.2015 16:47:12
Услуга
Предмет на поръчката
22.04.2015 16:47:12
„Изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-107 „о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир“ от км 11+010 до км 30+793“; Обособена позиция 2: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-2307 „Разклон с път ІІ-23 – Руйно – Яребица - Главиница“ от км 0+000 до км 6+208.68“; Обособена позиция 3: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-401 „Микре - Ловеч“ от км 0+000 до км 15+479.58“; Обособена позиция 4: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-207 „І-2 – (о.п. Шумен - Девня) – Ветрино – границата ОПУ Варна - Тервел – границата ОПУ Силистра“ от км 8+877.80 до км 15+880.75 и от км 51+848 до км 63+864.69“; Обособена позиция 5: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-402 „І-4 – Борима – Дълбок дол – Гара Добродан – ІІ-35“ от км 0+049.63 до км 30+337.00“
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция 1: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-107 „о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир“ от км 11+010 до км 30+793“
2 Обособена позиция 2: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-2307 „Разклон с път ІІ-23 – Руйно – Яребица - Главиница“ от км 0+000 до км 6+208.68“
3 Обособена позиция 3: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-401 „Микре - Ловеч“ от км 0+000 до км 15+479.58“
4 Обособена позиция 4: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-207 „І-2 – (о.п. Шумен - Девня) – Ветрино – границата ОПУ Варна - Тервел – границата ОПУ Силистра“ от км 8+877.80 до км 15+880.75 и от км 51+848 до км 63+864.69“
5 Обособена позиция 5: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-402 „І-4 – Борима – Дълбок дол – Гара Добродан – ІІ-35“ от км 0+049.63 до км 30+337.00“
Ред за провеждане
22.04.2015 16:47:12
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
22.04.2015 16:47:12
Към рамково споразумение 53-00-10479/08.09.2014 г.
Обявление/Публична покана
22.04.2015 16:47:12
53-00-4408 от 22.04.2015
Поканата е изпратена до „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД; „ПИ ЕС КОНСУЛТ“ ЕООД; “ТРАНСКОНСУЛТ- БГ” ООД; „РУТЕКС“ ООД; ДЗЗД“ НАЦИОНАЛНИ ТРАНСПОРТНИ ОСИ“; „ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ“ АД; ДЗЗД “ЕЖИС АЛМЕКС БЪЛГАРИЯ“; СДРУЖЕНИЕ ДЗЗД „АПИ КОНСУЛТ“
22.04.2015 16:47:12
1.21 MB
Документация
22.04.2015 16:47:12
 
Номер на преписка в АОП
22.04.2015 16:47:12
 
към поръчка 00044-2014-0007
Срок за получаване на офертите
22.04.2015 16:47:12
04.05.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
08.06.2015 16:40:07
 
Решение за определяне на изпълнител
08.06.2015 16:40:07
132 от 08.06.2015
 
Договор No.Д-124/10.08.2015
Обособена позиция
11.08.2015 14:55:19
1
Предмет на договора
11.08.2015 14:55:19
Обособена позиция 1: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-107 „о.п. Дупница – о.п. Благоевград) – Кочериново – Рила – Рилски манастир“ от км 11+010 до км 30+793“
Договор тип
11.08.2015 14:55:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.08.2015 14:55:19
Д-124 от 10.08.2015
11.08.2015 14:55:19
19.97 MB
11.08.2015 14:55:19
2.3 MB
Стойност на договора
11.08.2015 14:55:19
BGN, 4 450.00, 20.00, 5 340.00
Срок за изпълнение
11.08.2015 14:55:19
 
7 календарни дни
Изпълнител
11.08.2015 14:55:19
176895047, СДРУЖЕНИЕ ДЗЗД АПИ КОНСУЛТ
 
Договор No.Д-120/07.08.2015
Обособена позиция
07.08.2015 16:26:22
2
Предмет на договора
07.08.2015 16:26:22
Обособена позиция 2: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-2307 „Разклон с път ІІ-23 – Руйно – Яребица - Главиница“ от км 0+000 до км 6+208.68“
Договор тип
07.08.2015 16:26:22
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.08.2015 16:26:22
Д-120 от 07.08.2015
Стойност на договора
07.08.2015 16:26:22
BGN, 1 480.00, 20.00, 1 776.00
Срок за изпълнение
07.08.2015 16:26:22
 
7 календарни дни
Изпълнител
07.08.2015 16:26:22
Рутекс ООД
Състояние на договора
07.08.2015 16:26:22
В изпълнение
 
Договор No.Д-122/10.08.2015
Обособена позиция
11.08.2015 14:55:19
3
Предмет на договора
11.08.2015 14:55:19
Обособена позиция 3: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-401 „Микре - Ловеч“ от км 0+000 до км 15+479.58“
Договор тип
11.08.2015 14:55:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.08.2015 14:55:19
Д-122 от 10.08.2015
11.08.2015 14:55:19
19.97 MB
11.08.2015 14:55:19
2.21 MB
Стойност на договора
11.08.2015 14:55:19
BGN, 1 885.00, 20.00, 2 262.00
Срок за изпълнение
11.08.2015 14:55:19
 
7 календарни дни
Изпълнител
11.08.2015 14:55:19
176895047, СДРУЖЕНИЕ ДЗЗД АПИ КОНСУЛТ
 
Договор No.Д-123/10.08.2015
Обособена позиция
11.08.2015 14:55:19
4
Предмет на договора
11.08.2015 14:55:19
Обособена позиция 4: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-207 „І-2 – (о.п. Шумен - Девня) – Ветрино – границата ОПУ Варна - Тервел – границата ОПУ Силистра“ от км 8+877.80 до км 15+880.75 и от км 51+848 до км 63+864.69“
Договор тип
11.08.2015 14:55:19
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.08.2015 14:55:19
Д-123 от 10.08.2015
11.08.2015 14:55:19
20.47 MB
11.08.2015 14:55:19
2.21 MB
Стойност на договора
11.08.2015 14:55:19
BGN, 3 940.00, 20.00, 4 728.00
Срок за изпълнение
11.08.2015 14:55:19
 
7 календарни дни
Изпълнител
11.08.2015 14:55:19
176895047, СДРУЖЕНИЕ ДЗЗД АПИ КОНСУЛТ
 
Договор No.Д-112/22.07.2015
Обособена позиция
23.07.2015 16:07:16
5
Предмет на договора
23.07.2015 16:07:16
Обособена позиция 5: „Основен ремонт (рехабилитация) на път ІІІ-402 „І-4 – Борима – Дълбок дол – Гара Добродан – ІІ-35“ от км 0+049.63 до км 30+337.00“
Договор тип
23.07.2015 16:07:16
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.07.2015 16:07:16
Д-112 от 22.07.2015
678932 от 23.07.2015
23.07.2015 16:22:09
0.54 MB
23.07.2015 16:22:09
2.1 MB
23.07.2015 16:22:09
0.16 MB
Стойност на договора
23.07.2015 16:07:16
BGN, 4 800.00, 20.00, 5 760.00
Срок за изпълнение
23.07.2015 16:07:16
 
7 календарни дни
Изпълнител
23.07.2015 16:07:16
ПИ ЕС КОНСУЛТ ЕООД