ОП Ид.No
423
Обект на поръчката
30.04.2015 13:30:52
Услуга
Предмет на поръчката
30.04.2015 13:30:52
"Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Сливен”
Източник на финансиране
06.07.2016 15:14:00
собствени средства
Ред за провеждане
30.04.2015 13:30:52
Други
Вид процедура/основание за провеждане
30.04.2015 13:30:52
открита процедура /чл. 3, ал. 1
Решение за откриване на процедурата
30.04.2015 13:30:52
Решение - 3 от 27.04.2015
30.04.2015 13:30:52
1.57 MB
Обявление/Публична покана
30.04.2015 13:30:52
24-00-51 от 27.04.2015
30.04.2015 13:30:52
4.89 MB
Документация
30.04.2015 13:30:52
Документация за възлагане на обществена поръчка "Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти - държавна собственост, стопанисвани от АПИ – ОПУ Сливен"
30.04.2015 13:30:52
0.53 MB
30.04.2015 13:30:52
0.27 MB
Срок за получаване на офертите
30.04.2015 13:30:52
22.06.2015 14:17
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.07.2015 09:54:11
 
07.07.2015 09:54:11
2.02 MB
13.07.2015 11:25:59
2.58 MB
14.07.2015 13:50:48
1 MB
Гаранция за участие
25.09.2015 16:01:10
0.01 MB
Допълнителна информация по Провеждане
09.07.2015 16:24:43
съобщение за отваряне на ценови оферти
09.07.2015 16:24:43
0.16 MB
 
Договор No.РД-37-1/28.08.2015
Обособена позиция
28.08.2015 20:36:33
1
Предмет на договора
28.08.2015 20:36:33
"Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на обекти, стопанисвани в АПИ-ОПУ Сливен"
Договор тип
28.08.2015 20:36:33
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
28.08.2015 20:36:33
РД-37-1 от 28.08.2015
28.08.2015 20:36:33
6.99 MB
31.08.2015 17:23:25
0.87 MB
Стойност на договора
28.08.2015 20:39:51
BGN, 75 987.36, 20.00, 91 184.83
Срок за изпълнение
28.08.2015 20:36:33
28.08.2018
Изпълнител
28.08.2015 20:36:33
Саламандър ООД гр Казанлък
Дата на приключване
28.08.2015 20:36:33
28.08.2018
Състояние на договора
28.08.2015 20:36:33
Изпълнен в срок
Плащания