ОП Ид.No
425
Обект на поръчката
12.05.2015 12:27:22
Услуга
Предмет на поръчката
12.05.2015 12:27:22
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Укрепване на републикански път III - 602 „(о.п. Кюстендил - Радомир) - Коняво - Горна Козница - Мала Фуча - Бобов дол”, разрушен участък „Мала Фуча - Бобов дол” от км 25+170 до км 25+210”
Ред за провеждане
12.05.2015 12:27:22
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
12.05.2015 12:27:22
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
27.05.2015 11:26:12
E-31-00-025800 от 26.05.2015
Решение за откриване на процедурата
12.05.2015 12:27:22
84 от 12.05.2015
666081 от 12.05.2015
12.05.2015 12:27:22
1.93 MB
Покани до участниците
12.05.2015 12:27:22
53-00-5205 от 12.05.2015
Номер на преписка в АОП
12.05.2015 12:27:22
00044-2015-0043
Срок за получаване на офертите
12.05.2015 12:27:22
19.05.2015 17:00
Решение за прекратяване
19.05.2015 17:30:57
106 от 19.05.2015