ОП Ид.No
430
Обект на поръчката
29.04.2015 15:29:46
Услуга
Предмет на поръчката
29.04.2015 15:29:46
“Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: “Път І-2 Русе-Разград”, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец”
Източник на финансиране
16.01.2017 12:44:27
АПИ
Ред за провеждане
29.04.2015 15:29:46
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
29.04.2015 15:29:46
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
29.04.2015 15:29:46
78 от 29.04.2015
664427 от 29.04.2015 г.
29.04.2015 15:31:32
0.29 MB
Обявление/Публична покана
29.04.2015 15:29:46
от 29.04.2015
664431 от 29.04.2015 г.
29.04.2015 15:29:46
0.22 MB
Документация
29.04.2015 15:29:46
 
Номер на преписка в АОП
29.04.2015 15:29:46
00044-2015-0036
Разяснения по документация за участие
11.05.2015 17:44:08
 
Срок за получаване на офертите
29.04.2015 15:29:46
08.06.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.07.2015 17:46:00
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
31.07.2015 17:52:35
53-00-8604 от 31.07.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.09.2015 16:06:42
 
Решение за определяне на изпълнител
17.09.2015 16:06:42
239 от 17.09.2015
Гаранция за участие
04.12.2015 15:29:52
0.01 MB
 
Договор No.РД-36-27/16.11.2015
Обособена позиция
16.11.2015 16:19:48
1
Предмет на договора
16.11.2015 16:19:48
“Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор във връзка с изпълнението на ремонтно-възстановителни работи на обект: “Път І-2 Русе-Разград”, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец”
Договор тип
16.11.2015 16:19:48
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
17.11.2015 10:33:56
697798 от 17.11.2015
Договор
16.11.2015 16:19:48
РД-36-27 от 16.11.2015
16.11.2015 16:19:48
1.2 MB
16.11.2015 16:19:48
0.09 MB
16.11.2015 16:19:48
0.05 MB
Стойност на договора
16.11.2015 16:19:48
BGN, 60 000.00, 20.00, 72 000.00
Срок за изпълнение
16.11.2015 16:19:48
 
до въвеждане на Строежа в експлоатация
Изпълнител
16.11.2015 16:19:48
Пловдивинвест АД
Основание за приключване на договора
16.01.2017 12:44:27
Информация за изпълнение на договор 767091/16.01.2017
16.01.2017 12:44:27
2.78 MB