ОП Ид.No
435
Обект на поръчката
30.04.2015 12:38:51
Услуга
Предмет на поръчката
30.04.2015 12:38:51
"Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти, държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Перник"
Ред за провеждане
30.04.2015 12:38:51
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
30.04.2015 12:38:51
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
30.04.2015 12:38:51
1 от 30.04.2015
30.04.2015 12:38:51
3.7 MB
Обявление/Публична покана
30.04.2015 12:38:51
ПД-03-540 от 30.04.2015
30.04.2015 12:38:51
15.88 MB
Документация
30.04.2015 12:38:51
 
Номер на преписка в АОП
30.04.2015 12:38:51
00044-2015-0038
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333234323336
Решение за определяне на изпълнител
11.06.2015 11:01:08
решение - от 11.06.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.06.2015 10:46:51
 
11.06.2015 10:46:51
1.57 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.06.2015 14:29:52
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.06.2015 14:29:52
от 03.06.2015
Гаранция за участие
29.07.2015 08:50:46
0.01 MB
 
Договор No.6/24.06.2015
Обособена позиция
01.07.2015 13:28:27
1
Предмет на договора
01.07.2015 13:39:37
"Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти, държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Перник"
Договор тип
01.07.2015 13:30:44
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.07.2015 13:28:27
6 от 24.06.2015
Допълнително споразумение
16.03.2016 11:59:04
6 от 24.06.2015
Стойност на договора
01.07.2015 13:29:40
BGN, 122 976.00, 20.00, 147 571.20
Срок за изпълнение
01.07.2015 13:30:10
 
4 години
Изпълнител
01.07.2015 13:40:18
55001230062014, Саламандър-АСО ООД-Перник
Състояние на договора
01.07.2015 13:30:44
В изпълнение
Гаранции
Плащания