ОП Ид.No
439
Обект на поръчката
08.06.2015 16:25:41
Услуга
Предмет на поръчката
08.06.2015 16:25:41
Осъществяване на жива,денонощна,невъоръжена охрана на имоти, държавна собственост, стопанисвани от ОПУ-Враца
Източник на финансиране
14.11.2016 11:39:20
собствени средства
Ред за провеждане
08.06.2015 16:25:41
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
08.06.2015 16:25:41
открита процедура / Пълномощно №П-128/01.04.2015г.
Решение за откриване на процедурата
08.06.2015 16:25:41
№1 от 08.06.2015
08.06.2015 16:25:41
3.96 MB
Обявление/Публична покана
08.06.2015 16:25:41
№1 от 08.06.2015
Документация
08.06.2015 16:25:41
 
Номер на преписка в АОП
08.06.2015 16:25:41
00044-2015-0074
Решение за класиране
10.08.2015 14:49:51
Решение№2 от 10.08.2015
10.08.2015 14:49:51
0.96 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.08.2015 14:49:51
 
10.08.2015 14:49:51
1.2 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
31.07.2015 14:24:51
 
31.07.2015 14:24:51
1.13 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.07.2015 14:21:19
 
31.07.2015 14:21:19
1.39 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.07.2015 14:21:19
 
31.07.2015 14:21:19
1.6 MB
 
Договор No.Договор №3/01.09.2015
Обособена позиция
03.09.2015 15:31:29
1
Предмет на договора
03.09.2015 15:31:29
Осъществяване на жива,денонощна,невъоръжена охрана на имоти, държавна собственост, стопанисвани от ОПУ-Враца
Договор тип
03.09.2015 15:31:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
03.09.2015 15:31:29
3.53 MB
Договор
03.09.2015 15:31:29
Договор №3 от 01.09.2015
Стойност на договора
03.09.2015 15:31:29
BGN, 129 029.76, 20.00, 154 835.71
Срок за изпълнение
03.09.2015 15:31:29
 
2 /две/ години от 01.09.2015 г.
Изпълнител
03.09.2015 15:31:29
ЗВЕНО АЛФА СОД ЕООД гр.СОФИЯ
Дата на приключване
14.11.2016 11:39:20
01.11.2016
Състояние на договора
14.11.2016 11:39:20
Предсрочно прекратен
Основание за приключване на договора
14.11.2016 11:39:20
на основание чл.30,ал.1,бува "б" от Договор №3 /01.09.2015г. и във връзка с чл.118, ал.1 от ЗОП