ОП Ид.No
440
Обект на поръчката
11.05.2015 17:29:21
Строителство
Предмет на поръчката
11.05.2015 17:29:21
Извършване на проучвателно-проектански работи и строителство(инженеринг) на обект:Пропадане на пътно платно при км 4+250 и проявил се свлачищен процес при км 11+900 на републикански път ІІІ-4404 "Габрово-Дебел дял"
Ред за провеждане
11.05.2015 17:29:21
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
11.05.2015 17:29:21
открита
Решение за откриване на процедурата
11.05.2015 17:29:21
80 от 11.05.2015
Обявление/Публична покана
11.05.2015 17:29:21
от 11.05.2015
Документация
11.05.2015 17:29:21
документация и приложения
Номер на преписка в АОП
11.05.2015 17:29:21
00044-2015-0040
Срок за получаване на офертите
11.05.2015 17:29:21
25.06.2015 17:00
Решение 102 от 19.05.2015
19.05.2015 15:08:55
0.06 MB
15.06.2015 17:26:21
0.14 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.07.2015 17:37:31
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.09.2015 16:41:01
 
отваряне на цени на 08.09.2015 г. от 10:00 часа в зала 701 в ЦА на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.09.2015 14:55:08
 
Решение за определяне на изпълнител
14.09.2015 14:57:12
235 от 14.09.2015
Гаранция за участие
21.10.2015 10:00:02
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-21/26.11.2015
Обособена позиция
27.11.2015 12:24:41
1
Предмет на договора
27.11.2015 12:24:41
Извършване на проучвателно-проектански работи и строителство(инженеринг) на обект:Пропадане на пътно платно при км 4+250 и проявил се свлачищен процес при км 11+900 на републикански път ІІІ-4404 "Габрово-Дебел дял"
Уведомление на АОП за сключен договор
01.12.2015 11:23:35
699932 от 30.11.2015
Договор тип
27.11.2015 12:24:41
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.11.2015 12:24:41
РД-37-21 от 26.11.2015
27.11.2015 12:24:41
0.07 MB
27.11.2015 12:24:41
0.26 MB
27.11.2015 12:24:41
0.07 MB
Стойност на договора
27.11.2015 12:24:41
BGN, 791 225.42, 20.00, 949 470.50
Срок за изпълнение
27.11.2015 12:24:41
 
72 календарни дни
Изпълнител
27.11.2015 12:24:41
ДЗЗД Димас Лимк
Състояние на договора
10.10.2017 09:56:54
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
10.10.2017 09:56:54
Информация за изпълнен договор 809111/10.10.2017