ОП Ид.No
442
Обект на поръчката
12.05.2015 11:33:20
Строителство
Предмет на поръчката
12.05.2015 11:33:20
"Извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път І-2 Русе-Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец“.
Източник на финансиране
16.01.2017 12:42:30
АПИ
Ред за провеждане
12.05.2015 11:33:20
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
12.05.2015 11:33:20
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
12.05.2015 11:33:20
83 от 12.05.2015
666042 от 12.05.2015
12.05.2015 11:33:20
0.32 MB
Обявление/Публична покана
12.05.2015 11:33:20
от 12.05.2015
666045 от 12.05.2015
12.05.2015 11:33:20
0.22 MB
Документация
12.05.2015 11:33:20
 
12.05.2015 11:33:20
20.5 MB
Номер на преписка в АОП
12.05.2015 11:33:20
00044-2015-0041
Срок за получаване на офертите
12.05.2015 11:33:20
22.06.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
28.05.2015 17:38:18
 
15.06.2015 17:13:21
0.1 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.07.2015 14:26:10
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
27.08.2015 16:20:15
53-00-9614 от 27.08.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.09.2015 15:38:29
 
Решение за определяне на изпълнител
16.09.2015 15:38:29
236 от 16.09.2015
Гаранция за участие
05.11.2015 10:25:30
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-16/03.11.2015
Обособена позиция
04.11.2015 11:44:52
1
Предмет на договора
04.11.2015 11:44:52
"Извършване на ремонтно-възстановителни работи на обект: „Път І-2 Русе-Разград, рехабилитация на мост при км 34+196 над р. Бели Лом, с. Писанец“.
Договор тип
04.11.2015 11:44:52
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.11.2015 11:44:52
РД-37-16 от 03.11.2015
04.11.2015 11:44:52
3.24 MB
04.11.2015 11:44:52
0.09 MB
04.11.2015 11:44:52
0.5 MB
Уведомление на АОП за сключен договор
04.11.2015 11:44:52
695679 от 04.11.2015
Стойност на договора
04.11.2015 11:44:52
BGN, 4 268 082.32, 20.00, 5 121 698.78
Срок за изпълнение
04.11.2015 11:44:52
 
198 календарни дни
Изпълнител
04.11.2015 11:44:52
ДЗЗД ОРС-Т
Основание за приключване на договора
16.01.2017 12:42:30
Информация за изпълнение на договор 767098/16.01.2017
16.01.2017 12:42:30
2.68 MB