ОП Ид.No
445
Обект на поръчката
12.05.2015 14:44:03
Услуга
Предмет на поръчката
12.05.2015 14:44:03
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Укрепване на републикански път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“
Ред за провеждане
12.05.2015 14:44:03
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
12.05.2015 14:44:03
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
06.07.2015 09:36:18
Е-31-00-025860 от 02.07.2015
Решение за откриване на процедурата
12.05.2015 14:44:03
82 от 12.05.2015
666132 от 12.05.2015
12.05.2015 14:44:03
0.49 MB
Покани до участниците
12.05.2015 14:44:03
 
Номер на преписка в АОП
12.05.2015 14:44:03
00044-2015-0046
Срок за получаване на офертите
12.05.2015 14:44:03
19.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.06.2015 12:53:19
 
19.06.2015 12:53:19
0.26 MB
Решение за класиране
19.06.2015 12:53:19
Решение-143 от 18.06.2015
19.06.2015 12:53:19
0.11 MB
 
Договор No.РД-36-15/10.08.2015
Обособена позиция
11.08.2015 10:05:35
1
Предмет на договора
11.08.2015 10:05:35
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Укрепване на републикански път ІІ-59 „Момчилград - Крумовград – Ивайловград“ участък от км 18+250 до км 18+820“
Договор тип
11.08.2015 10:05:35
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
11.08.2015 10:05:35
РД-36-15 от 10.08.2015
Стойност на договора
11.08.2015 10:05:35
BGN, 52 500.00, 20.00, 63 000.00
Срок за изпълнение
11.08.2015 10:05:35
 
съгласно договора за строителство на обекта и е като следва: - Срокът за изготвяне на Комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежа и упражняване на технически контрол по част „Конструктивна“ – 10 календарни дни; - Срок за упражняване на строителния надзор - от Началото на строителството (датата, на съставяне и подписване на Протокол (обр. 2а) за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и е до въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване.
Изпълнител
11.08.2015 10:05:35
Консулт инженеринг ЕООД
Основание за приключване на договора
26.11.2019 10:34:04
24-00-1951/25.11.2019 г.