ОП Ид.No
451
Предмет на поръчката
15.05.2015 09:57:32
"Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: "Пътна връзка "Свиленград - Бургас" на пътен възел "Оризово" при км 170+790 на АМ "Тракия"
Източник на финансиране
16.01.2017 12:39:55
АОП
Ред за провеждане
15.05.2015 09:57:32
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2015 09:57:32
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.05.2015 09:57:32
95 от 13.05.2015
15.05.2015 09:57:32
1.62 MB
Обявление/Публична покана
15.05.2015 09:57:32
от 13.05.2015
15.05.2015 09:57:32
0.22 MB
Документация
15.05.2015 09:57:32
 
15.05.2015 09:57:32
126.32 MB
Номер на преписка в АОП
30.06.2015 14:48:13
00044-2015-0052
Срок за получаване на офертите
15.05.2015 09:57:32
10.06.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.06.2015 14:48:13
 
30.06.2015 14:48:13
0.36 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.08.2015 10:50:25
отваряне на цени от 13.08.2015
Писмо №53-00-8875/07.08.2015 за отваряне на ценовите оферти на 13.08.2015 г., 10:00 ч.
Срок за отваряне на ценови оферти
13.08.2015 10:25:22
18.08.2015
Отваряне на ценовите оферти -18.08.2015 г. 11:00 ч.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.08.2015 13:38:14
 
28.08.2015 13:38:14
0.26 MB
28.08.2015 13:38:14
0.43 MB
28.08.2015 13:38:14
0.21 MB
Решение за определяне на изпълнител
28.08.2015 13:38:14
198 от 27.08.2015
28.08.2015 13:38:14
0.16 MB
Гаранция за участие
23.10.2015 10:17:28
0.01 MB
 
Договор No.РД-33-23/14.10.2015
Обособена позиция
14.10.2015 11:20:17
1
Предмет на договора
14.10.2015 11:20:17
"Избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: "Пътна връзка "Свиленград - Бургас" на пътен възел "Оризово" при км 170+790 на АМ "Тракия"
Договор тип
14.10.2015 11:20:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
14.10.2015 11:20:17
РД-33-23 от 14.10.2015
Уведомление на АОП за сключен договор
15.10.2015 14:23:52
692387 от 14.10.2015
Стойност на договора
14.10.2015 11:20:17
BGN, 704 739.82, 20.00, 845 687.78
Срок за изпълнение
14.10.2015 11:20:17
 
15 календарни дни
Изпълнител
14.10.2015 11:20:17
ПЪТИЩА ПЛОВДИВ АД
Основание за приключване на договора
16.01.2017 12:39:55
Информация за изпълнение на договор 767089/16.01.2017
16.01.2017 12:39:55
2.72 MB