ОП Ид.No
452
Обект на поръчката
15.05.2015 09:58:21
Доставка
Предмет на поръчката
15.05.2015 09:58:21
“Доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети за нуждите на АПИ” с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Доставка на класьори за нуждите на АПИ; Обособена позиция 2: Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на АПИ /доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети/.”
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 “Доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети за нуждите на АПИ” с две обособени позиции, за: Обособена позиция 1: Доставка на класьори за нуждите на АПИ;
2 “Доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети за нуждите на АПИ” с две обособени позиции, за: Обособена позиция 2: Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на АПИ /доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети/.”
Ред за провеждане
15.05.2015 09:58:21
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2015 09:58:21
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.05.2015 09:58:21
91 от 13.05.2015
15.05.2015 09:58:21
0.13 MB
Обявление/Публична покана
15.05.2015 09:58:21
от 13.05.2015
15.05.2015 09:58:21
0.26 MB
Документация
15.05.2015 09:58:21
 
Номер на преписка в АОП
15.05.2015 15:20:38
00044-2015-0053
Срок за получаване на офертите
15.05.2015 09:58:21
22.06.2015 17:00
Разяснения по документация за участие
28.05.2015 17:30:14
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.07.2015 16:08:39
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
16.07.2015 18:07:21
53-00-7962 от 16.07.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.08.2015 14:15:44
Протоколи от работата на комисията №№ 2 и 3
04.08.2015 14:15:44
0.97 MB
04.08.2015 14:15:44
0.49 MB
Решение за класиране
04.08.2015 14:15:44
182 от 04.08.2015
04.08.2015 14:15:44
0.68 MB
 
Договор No.Д-131/27.08.2015
Обособена позиция
07.09.2015 16:32:39
1
Предмет на договора
07.09.2015 16:32:39
“Доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети за нуждите на АПИ” с две обособени позиции, за: Обособена позиция 1: Доставка на класьори за нуждите на АПИ;
Договор тип
07.09.2015 16:32:39
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.09.2015 16:32:39
Д-131 от 27.08.2015
07.09.2015 16:32:39
17.02 MB
07.09.2015 16:32:39
6.83 MB
Стойност на договора
07.09.2015 16:33:20
BGN, 4 788.86, 20.00, 5 746.63
Срок за изпълнение
07.09.2015 16:33:35
 
12 месеца
Изпълнител
07.09.2015 16:34:23
ГАМА/СОФИЯ ЕООД
Състояние на договора
07.09.2015 16:34:23
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
07.09.2015 16:32:39
686331 от 07.09.2015
07.09.2015 16:32:39
0.18 MB
 
Договор No.Д-130/27.08.2016
Обособена позиция
07.09.2015 16:35:28
2
Предмет на договора
07.09.2015 16:35:28
“Доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети за нуждите на АПИ” с две обособени позиции, за: Обособена позиция 2: Доставка на канцеларски материали извън списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания за нуждите на АПИ /доставка на канцеларски материали, хартия за копиране и тонер касети/.”
Договор тип
07.09.2015 16:35:28
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
07.09.2015 16:35:28
Д-130 от 27.08.2016
07.09.2015 16:37:03
4.04 MB
07.09.2015 16:37:03
12.44 MB
07.09.2015 16:37:03
0.63 MB
Стойност на договора
07.09.2015 16:35:28
BGN, 309 029.94, 20.00, 370 835.93
Срок за изпълнение
07.09.2015 16:36:11
 
12 месеца
Изпълнител
07.09.2015 16:36:11
Кооперация Панда
Дата на приключване
07.09.2015 16:39:16
27.08.2016
Състояние на договора
07.09.2015 16:39:16
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
07.09.2015 16:39:16
686331 от 07.09.2015
07.09.2015 16:39:16
0.18 MB
Плащания