ОП Ид.No
454
Обект на поръчката
15.05.2015 10:01:08
Услуга
Предмет на поръчката
15.05.2015 10:01:08
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Укрепване на републикански път ІІI-208 „Провадия-Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320“
Ред за провеждане
15.05.2015 10:01:08
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2015 10:01:08
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
06.07.2015 09:30:33
E-31-00-026263 от 02.07.2015
Решение за откриване на процедурата
15.05.2015 10:01:08
89 от 13.05.2015
666486 от 13.05.2015
15.05.2015 10:01:08
0.48 MB
Покани до участниците
15.05.2015 10:01:08
 
Номер на преписка в АОП
04.06.2015 11:32:29
00044-2015-0051
Срок за получаване на офертите
15.05.2015 10:01:08
25.05.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.06.2015 11:32:29
 
Решение за класиране
04.06.2015 11:32:29
Решение 129 от 04.06.2015
 
Договор No.РД-36-16/14.08.2015
Обособена позиция
19.08.2015 16:29:57
1
Предмет на договора
19.08.2015 16:29:57
„Избор на изпълнител за извършване на консултантска услуга на обект: „Укрепване на републикански път ІІI-208 „Провадия-Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320“
Договор тип
19.08.2015 16:29:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.08.2015 16:29:57
РД-36-16 от 14.08.2015
19.08.2015 16:29:57
1.15 MB
19.08.2015 16:29:57
0.06 MB
Стойност на договора
19.08.2015 16:29:57
BGN, 33 000.00, 20.00, 39 600.00
Срок за изпълнение
19.08.2015 16:29:57
 
до въвеждане на обекта в експлоатация
Изпълнител
19.08.2015 16:29:57
Трансконсулт-БГ ООД
Основание за приключване на договора
20.01.2017 11:05:15
Информация за изпълнение на договор 768243/20.01.2017
20.01.2017 11:05:15
2.7 MB