ОП Ид.No
455
Обект на поръчката
15.05.2015 10:00:37
Строителство
Предмет на поръчката
15.05.2015 10:00:37
„Избор на изпълнител за проектиране и строителство на уширение на Път I-1 от края на АМ „Струма“ Лот 4 до ГКПП „Кулата“ от км 441+095 /км 438+670 по километраж АМ Струма/ до км 442+470 по километраж на път I-1“.
Ред за провеждане
15.05.2015 10:00:37
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2015 10:00:37
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
20.05.2015 17:53:43
ПК-Т-5 от 20.05.2015
Решение за откриване на процедурата
15.05.2015 10:00:37
96 от 13.05.2015
666499 от 13.05.2015
15.05.2015 10:00:37
0.23 MB
Обявление/Публична покана
15.05.2015 10:00:37
от 13.05.2015
666500 от 13.05.2015
15.05.2015 10:00:37
0.24 MB
Документация
15.05.2015 10:00:37
 
Номер на преписка в АОП
20.05.2015 17:53:43
00044-2015-0054
Срок за получаване на офертите
15.05.2015 10:00:37
06.07.2015 17:00
Решение за промяна
26.05.2015 17:01:58
668659 от 26.05.2015 - 113 от 26.05.2015
26.05.2015 17:01:58
0.15 MB
Променена Документация
29.05.2015 12:57:02
 
29.05.2015 12:57:02
0.32 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
08.07.2015 16:25:18
53-00-7578 от 08.07.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.07.2015 18:05:11
 
Решение за определяне на изпълнител
10.07.2015 18:05:11
160 от 10.07.2015
Гаранция за участие
27.07.2015 10:45:59
0.01 MB
 
Договор No.РД-33-12/22.07.2015
Обособена позиция
27.07.2015 10:53:34
1
Предмет на договора
27.07.2015 10:53:34
„Избор на изпълнител за проектиране и строителство на уширение на Път I-1 от края на АМ „Струма“ Лот 4 до ГКПП „Кулата“ от км 441+095 /км 438+670 по километраж АМ Струма/ до км 442+470 по километраж на път I-1“.
Договор тип
27.07.2015 10:53:34
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.07.2015 10:53:34
РД-33-12 от 22.07.2015
679277 от 27.07.2015
27.07.2015 10:53:34
0.58 MB
27.07.2015 10:53:34
0.13 MB
27.07.2015 10:53:34
0.17 MB
Стойност на договора
27.07.2015 10:53:34
BGN, 3 095 000.00, 20.00, 3 714 000.00
Срок за изпълнение
27.07.2015 10:53:34
 
40 календарни дни
Изпълнител
27.07.2015 10:53:34
АГРОМАХ ЕООД
Дата на приключване
28.01.2016 14:54:46
10.12.2015
Състояние на договора
27.07.2015 10:53:34
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
28.01.2016 14:54:46
24-00-413 от 27.01.2016
28.01.2016 14:54:46
0.17 MB
Плащания