ОП Ид.No
456
Обект на поръчката
15.05.2015 10:00:09
Строителство
Предмет на поръчката
15.05.2015 10:00:09
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Изграждане на подпорни стени по републикански път ІІІ-609 „Трявна - Дряново” при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990”
Ред за провеждане
15.05.2015 10:00:09
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2015 10:00:09
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.05.2015 10:00:09
93 от 13.05.2015
666501 от 13.05.2015
15.05.2015 10:00:09
0.25 MB
Обявление/Публична покана
15.05.2015 10:00:09
от 13.05.2015
666502 от 13.05.2015
15.05.2015 10:00:09
0.22 MB
Документация
15.05.2015 10:00:09
 
Номер на преписка в АОП
15.05.2015 10:11:28
00044-2015-0055
Срок за получаване на офертите
15.05.2015 10:00:09
06.07.2015 17:00
Решение за промяна
28.05.2015 17:23:14
669087 от 28.05.2015 г. - 115 от 28.05.2015
28.05.2015 17:23:14
0.16 MB
Променена Документация
29.05.2015 12:30:42
 
29.05.2015 12:30:42
0.33 MB
Разяснения по документация за участие
08.06.2015 17:16:34
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
22.07.2015 18:28:58
 
Решение за прекратяване
19.08.2015 12:00:25
191 от 19.08.2015
19.08.2015 12:00:25
0.64 MB
19.08.2015 12:00:25
0.39 MB
Гаранция за участие
30.09.2015 18:14:41
0.01 MB