ОП Ид.No
457
Обект на поръчката
15.05.2015 09:59:40
Услуга
Предмет на поръчката
15.05.2015 09:59:40
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на подпорни стени по републикански път ІІІ-609 „Трявна - Дряново” при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990”.
Източник на финансиране
14.10.2016 15:16:25
АПИ
Ред за провеждане
15.05.2015 09:59:40
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.05.2015 09:59:40
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.05.2015 09:59:40
94 от 13.05.2015
666503 от 13.05.2015
15.05.2015 09:59:40
0.3 MB
Обявление/Публична покана
15.05.2015 09:59:40
от 13.05.2015
666504 от 13.05.2015
15.05.2015 09:59:40
0.22 MB
Документация
15.05.2015 09:59:40
 
Номер на преписка в АОП
14.07.2015 16:47:18
00044-2015-0056
Срок за получаване на офертите
15.05.2015 09:59:40
18.06.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.07.2015 16:47:18
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
14.09.2015 14:47:16
от 14.09.2015
отваряне на ценови оферти на 17.09.2015 г. от 10:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
06.10.2015 14:50:31
 
06.10.2015 14:50:31
0.48 MB
06.10.2015 14:50:31
0.38 MB
Решение за класиране
06.10.2015 14:50:31
247 от 06.10.2015
06.10.2015 14:50:31
0.38 MB
Гаранция за участие
11.11.2015 16:26:12
0.01 MB
 
Договор No.РД-34-4/11.05.2016
Обособена позиция
12.05.2016 14:46:27
1
Предмет на договора
12.05.2016 14:46:27
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Изграждане на подпорни стени по републикански път ІІІ-609 „Трявна - Дряново” при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990”.
Договор тип
12.05.2016 14:46:27
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
12.05.2016 14:46:27
733218 от 12.05.2016
Договор
12.05.2016 14:46:27
РД-34-4 от 11.05.2016
12.05.2016 14:46:27
1.22 MB
12.05.2016 14:46:27
0.05 MB
12.05.2016 14:46:27
0.05 MB
Стойност на договора
12.05.2016 14:46:27
BGN, 10 800.00, 20.00, 12 960.00
Срок за изпълнение
12.05.2016 14:46:27
 
до въвеждане на обекта в експлоатация с издаване на Разрешение за ползване
Изпълнител
12.05.2016 14:46:27
Пътконсулт 2000 ЕООД
Дата на приключване
14.10.2016 15:16:25
21.09.2016
753336/14.10.2016
Основание за приключване на договора
14.10.2016 15:16:25
Информация за изпълнен договор
14.10.2016 15:16:25
0.12 MB