ОП Ид.No
460
Обект на поръчката
18.05.2015 17:25:15
Услуга
Предмет на поръчката
18.05.2015 17:25:15
„ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЖИВА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА ОБЕКТИ, СТОПАНИСВАНИ В АПИ – ОПУ БУРГАС"
Ред за провеждане
18.05.2015 17:25:15
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
18.05.2015 17:25:15
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
18.05.2015 17:25:15
1 от 18.05.2015
Обявление/Публична покана
18.05.2015 17:25:15
от 18.05.2015
18.05.2015 17:29:20
0.04 MB
Документация
18.05.2015 17:29:20
 
18.05.2015 17:29:20
0.25 MB
Номер на преписка в АОП
18.05.2015 17:29:20
00044-2015-0059
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.07.2015 16:04:45
 
Решение за прекратяване
11.08.2015 16:14:28
 
Решение за промяна
20.05.2015 15:17:28
2 от 20.05.2015
20.05.2015 15:17:28
0.93 MB
Срок за отваряне на ценови оферти
29.07.2015 12:10:42
 
Срок за получаване на офертите
20.05.2015 15:10:12