ОП Ид.No
470
Обект на поръчката
25.05.2015 12:01:20
Услуга
Предмет на поръчката
25.05.2015 12:01:20
„Извършване на проучвателно-проектантски работи на обект: „Укрепване на републикански път IІІ-861 „Югово – Лъки“ при км 5+485, на територията на област Пловдив“.
Ред за провеждане
25.05.2015 12:01:20
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
25.05.2015 12:01:20
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
01.07.2015 10:14:25
Е-31-00-028165 от 30.06.2015
01.07.2015 10:14:25
0.03 MB
Решение за откриване на процедурата
25.05.2015 12:01:20
112 от 25.05.2015
668303/25.05.2015 г.
25.05.2015 12:01:20
0.43 MB
Покани до участниците
25.05.2015 12:01:20
53-00-5660 от 25.05.2015
Документация
25.05.2015 12:01:20
 
Номер на преписка в АОП
25.05.2015 12:01:20
00044-2015-0065
Срок за получаване на офертите
25.05.2015 12:01:20
01.06.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.06.2015 16:53:52
Доклад от комисията
25.06.2015 16:53:52
0.52 MB
Решение за прекратяване
25.06.2015 16:53:52
146 от 25.06.2015
Решение до АОП 146/25.06.2015
25.06.2015 16:53:52
0.17 MB