ОП Ид.No
474
Обект на поръчката
29.05.2015 16:56:16
Строителство
Предмет на поръчката
29.05.2015 16:56:16
„Поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации ) на автомагистралните участъци АМ „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка “Марица”с дължина 2,250 км,, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ–София ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“
Ред за провеждане
29.05.2015 16:56:16
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
29.05.2015 16:56:16
Договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
27.07.2015 17:03:46
E-31-00-029423 от 27.07.2015
27.07.2015 17:03:46
0.1 MB
Решение за откриване на процедурата
29.05.2015 16:56:16
120 от 29.05.2015
29.05.2015 16:56:16
0.15 MB
Покани до участниците
29.05.2015 16:56:16
53-00-5961 от 29.05.2015
Документация
29.05.2015 16:56:16
 
29.05.2015 16:56:16
5.21 MB
Номер на преписка в АОП
29.05.2015 16:56:16
00044-2015-0068
Срок за получаване на офертите
29.05.2015 16:56:16
02.06.2015 12:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
05.06.2015 10:36:46
 
Решение за определяне на изпълнител
05.06.2015 10:36:46
130 от 04.06.2015
 
Договор No.РД-38-13/04.06.2015
Обособена позиция
22.06.2015 16:06:58
1
Предмет на договора
22.06.2015 16:06:58
„Поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации ) на автомагистралните участъци АМ „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка “Марица”с дължина 2,250 км,, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ–София ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“
Договор тип
22.06.2015 16:06:58
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
22.06.2015 16:06:58
РД-38-13 от 04.06.2015
Стойност на договора
22.06.2015 16:06:58
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
Цената се изплаща за действително извършени и приети видове работи, въз основа на договорените единични цени.
Срок за изпълнение
22.06.2015 16:06:58
 
до сключване на договор с участника, избран за изпълнител от проведена открита процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП
Изпълнител
22.06.2015 16:06:58
831646048, Автомагистрали ЕАД
Състояние на договора
22.06.2015 16:06:58
В изпълнение
Допълнително споразумение
21.07.2015 15:42:47
93-01-5492 от 09.06.2015
Плащания