ОП Ид.No
475
Обект на поръчката
29.05.2015 17:31:43
Услуга
Предмет на поръчката
29.05.2015 17:31:43
„Изработване на технически проект за основен ремонт на път II-59 „Крумовград – Ивайловград“ от км 30+439 до км 57+000“
Ред за провеждане
29.05.2015 17:31:43
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
29.05.2015 17:31:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
29.05.2015 17:31:43
118 от 29.05.2015
669376 от 29.05.2015 г.
29.05.2015 17:31:43
0.3 MB
Обявление/Публична покана
29.05.2015 17:31:43
от 29.05.2015
669379 от 29.05.2015 г.
29.05.2015 17:31:43
0.22 MB
Документация
29.05.2015 17:31:43
 
Номер на преписка в АОП
29.05.2015 17:31:43
00044-2015-0069
Разяснения по документация за участие
26.06.2015 15:30:07
53-00-7153 от 26.06.2015 г.
Срок за получаване на офертите
29.05.2015 17:31:43
09.07.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.09.2015 17:38:08
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.10.2015 10:33:36
53-00-11642 от 20.10.2015
На 23.10.2015 г. от 10:00 ч. в зала 406А в сградата на АПИ
20.10.2015 10:33:36
0.06 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
03.12.2015 10:38:40
Протоколи №2, №3.1 и №3.2
03.12.2015 10:38:40
0.74 MB
03.12.2015 10:38:40
0.15 MB
03.12.2015 10:38:40
0.54 MB
Решение за класиране
03.12.2015 10:38:40
289 от 03.12.2015
03.12.2015 10:38:40
0.55 MB
 
Договор No.РД-37-7/04.02.2016
Обособена позиция
05.02.2016 15:28:59
1
Предмет на договора
05.02.2016 15:28:59
„Изработване на технически проект за основен ремонт на път II-59 „Крумовград – Ивайловград“ от км 30+439 до км 57+000“
Договор тип
05.02.2016 15:28:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
05.02.2016 15:28:59
712014 от 05.02.2016
Договор
05.02.2016 15:28:59
РД-37-7 от 04.02.2016
05.02.2016 15:28:59
1.1 MB
05.02.2016 15:28:59
0.06 MB
05.02.2016 15:28:59
0.06 MB
Стойност на договора
05.02.2016 15:28:59
BGN, 73 500.00, 20.00, 88 200.00
Срок за изпълнение
05.02.2016 15:28:59
 
60 календарни дни
Изпълнител
05.02.2016 15:28:59
Трансконсулт-22 ООД