ОП Ид.No
476
Обект на поръчката
01.06.2015 09:56:23
Услуга
Предмет на поръчката
01.06.2015 09:56:23
„Изготвяне на оценителски доклади от независими оценители, определящи равностойното парично обезщетение за имоти и части от имоти - собственост на физически или юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на инфраструктурни обекти” по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Път I-1 (E79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20; Обособена позиция 2: „Реконструкция на електропровод 20kV извод Рогозиново с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица“ при км 69+947“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Път I-1 (E79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20;
2 „Реконструкция на електропровод 20kV извод Рогозиново с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица“ при км 69+947“.
Ред за провеждане
01.06.2015 09:56:23
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
01.06.2015 09:56:23
открита
Обявление/Публична покана
01.06.2015 09:56:23
53-00-5973 от 29.05.2015
Покана
01.06.2015 09:56:23
0.27 MB
Документация
01.06.2015 09:56:23
 
Срок за получаване на офертите
01.06.2015 09:56:23
05.06.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.06.2015 15:22:43
Протокол от работата на комисията
25.06.2015 15:22:43
11.9 MB
Решение за класиране
25.06.2015 15:22:43
147 от 25.06.2015
25.06.2015 15:22:43
4.79 MB
 
Договор No.Д-116/04.08.2015
Обособена позиция
05.08.2015 09:37:18
1
Предмет на договора
05.08.2015 09:37:18
Път I-1 (E79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512.20;
Договор тип
05.08.2015 09:37:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.08.2015 09:37:18
Д-116 от 04.08.2015
05.08.2015 09:37:18
3.96 MB
05.08.2015 09:37:18
2.21 MB
Стойност на договора
05.08.2015 09:37:18
BGN, 140.00, 20.00, 168.00
Срок за изпълнение
05.08.2015 09:37:18
 
12 месеца
Изпълнител
05.08.2015 09:37:18
СЪРВЕЙ ГРУП ЕООД
Състояние на договора
05.08.2015 09:37:18
В изпълнение
 
Договор No.Д-115/04.08.2015
Обособена позиция
05.08.2015 09:37:18
2
Предмет на договора
05.08.2015 09:37:18
„Реконструкция на електропровод 20kV извод Рогозиново с трансформаторен пост, пресичащ АМ „Марица“ при км 69+947“.
Договор тип
05.08.2015 09:37:18
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
05.08.2015 09:37:18
Д-115 от 04.08.2015
05.08.2015 09:37:18
3.91 MB
05.08.2015 09:37:18
2.13 MB
Стойност на договора
05.08.2015 09:37:18
BGN, 0.00, 20.00, 0.00
по единични цени
Срок за изпълнение
05.08.2015 09:37:18
 
12 месеца
Изпълнител
05.08.2015 09:37:18
БАЧОВСКА И СИНОВЕ ЕООД
Състояние на договора
05.08.2015 09:37:18
В изпълнение