ОП Ид.No
477
Обект на поръчката
01.06.2015 17:23:28
Услуга
Предмет на поръчката
01.06.2015 17:23:28
Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - ОПУ Плевен"
Ред за провеждане
01.06.2015 17:23:28
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
01.06.2015 17:23:28
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
01.06.2015 17:23:28
1129 от 01.06.2015
(669410 от 01.06.2015)
01.06.2015 17:23:28
0.43 MB
Обявление/Публична покана
01.06.2015 17:23:28
от 01.06.2015
(669424 от 01.06.2015)
Документация
01.06.2015 17:23:28
 
Номер на преписка в АОП
01.06.2015 17:23:28
00044-2015-0070
Срок за получаване на офертите
02.06.2015 09:25:23
13.07.2015 16:30
Обявление за отваряне на ценови оферти
23.07.2015 15:06:17
от 28.07.2015
10:30 часа, стая 213
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.07.2015 11:19:17
 
31.07.2015 11:19:17
0.16 MB
31.07.2015 11:19:17
0.19 MB
31.07.2015 11:19:17
0.17 MB
13.11.2015 13:42:36
0.87 MB
02.12.2015 15:17:26
0.61 MB
Решение за определяне на изпълнител
31.07.2015 11:19:17
3179 от 31.07.2015
Гаранция за участие
08.10.2015 15:45:39
0.01 MB
 
Договор No.рег.№ОПУ-20/23.12.2015
Предмет на договора
05.01.2016 13:41:49
Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ, ОПУ Плевен
Договор
05.01.2016 13:41:49
рег.№ОПУ-20 от 23.12.2015
Договор тип
05.01.2016 13:41:49
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
05.01.2016 13:41:49
BGN, 104 136.00, 20.00, 124 963.20
Срок за изпълнение
05.01.2016 13:41:49
23.12.2017
24 месеца
Изпълнител
05.01.2016 13:41:49
Петромакс Секюрити Груп ООД
Състояние на договора
05.01.2016 13:41:49
В изпълнение
Допълнителна информация по Мониторинг
05.01.2016 13:41:49
Разяснения по документацията
Гаранции
Плащания