ОП Ид.No
488
Обект на поръчката
05.06.2015 14:42:43
Строителство
Предмет на поръчката
05.06.2015 14:42:43
Ремонт на МТБ на ОПУ – Стара Загора за 2015г.: извършване на ремонтни дейности на БКПК – гр. Павел баня
Ред за провеждане
05.06.2015 14:42:43
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
05.06.2015 14:42:43
Открита процедура
Решение за промяна
15.07.2015 15:23:40
Решение - 3 от 19.06.2015
15.07.2015 15:23:40
10.66 MB
Решение за откриване на процедурата
05.06.2015 14:42:43
Решение - 2 от 05.06.2015
15.07.2015 15:23:40
9.38 MB
Обявление/Публична покана
05.06.2015 14:42:43
24-00-2014 от 05.06.2015
15.07.2015 15:23:40
28.95 MB
Документация
05.06.2015 14:42:43
 
Номер на преписка в АОП
05.06.2015 14:42:43
00044-2015-0073
Срок за получаване на офертите
05.06.2015 14:42:43
13.07.2015 16:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.07.2015 16:11:01
2 от 23.07.2015
24.07.2015 16:11:01
21.13 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
10.08.2015 17:26:25
53-00-859 от 10.08.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.08.2015 17:26:25
3 от 10.08.2015
10.08.2015 17:26:25
15.44 MB
Решение за класиране
27.08.2015 15:22:39
Решение - 5 от 26.08.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.08.2015 15:23:40
Доклад
27.08.2015 15:23:40
15.3 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
27.08.2015 15:22:39
4 от 13.08.2015
27.08.2015 15:22:39
7.92 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.07.2015 15:23:40
1 от 14.07.2015
Гаранция за участие
05.01.2016 17:11:33
0.01 MB
 
Договор No.Д/08.10.2015
Обособена позиция
29.10.2015 11:59:57
1
Предмет на договора
29.10.2015 11:59:57
Ремонт на МТБ на ОПУ – Стара Загора за 2015г.: извършване на ремонтни дейности на БКПК – гр. Павел баня
Договор тип
29.10.2015 11:59:57
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
29.10.2015 11:59:57
24-00-405 от 29.10.2015
Договор
29.10.2015 11:59:57
Д от 08.10.2015
Срок за изпълнение
29.10.2015 11:59:57
 
деветдесет дни, считано от датата на сключване на договора
Изпълнител
29.10.2015 11:59:57
ЦИД АТЛАС ООД / 825024892
Уведомление на АОП за изпълнен договор
05.01.2016 17:11:33
24-00-1 от 05.01.2016
Дата на приключване
05.01.2016 17:11:33
17.12.2015
Състояние на договора
05.01.2016 17:11:33
Изпълнен в срок
Плащания