ОП Ид.No
497
Обект на поръчката
11.06.2015 16:26:57
Услуга
Предмет на поръчката
11.06.2015 16:26:57
"Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Добрич"
Ред за провеждане
11.06.2015 16:40:00
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
11.06.2015 16:40:00
Открита
Решение за откриване на процедурата
11.06.2015 16:26:57
2 от 11.06.2015
11.06.2015 16:26:57
0.13 MB
Обявление/Публична покана
11.06.2015 16:26:57
2 от 11.06.2015
Документация
11.06.2015 16:26:57
Документация за участие
Номер на преписка в АОП
11.06.2015 16:26:57
00044-2015-0077
Срок за получаване на офертите
11.06.2015 16:26:57
27.07.2015 16:30
Гаранция за участие
02.09.2015 10:36:12
0.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.07.2015 15:52:29
Протокол №1 от 28.07.2015
30.07.2015 15:52:29
0.12 MB
30.07.2015 16:31:59
0.03 MB
Решение за класиране
17.08.2015 15:56:35
Решение № 4/17.08.2015 г. от 17.08.2015
Решение за завършване по чл. 38/39
03.09.2015 09:15:01
Решение за определяне на изпълнител по договор сключен чрез прилагане на рамково споразумение
Информация за сключен договор
 
Договор No.рег.№ РД-37-2/01.09.2015 г./01.09.2015
Обособена позиция
01.09.2015 14:43:48
1
Предмет на договора
01.09.2015 14:43:48
"Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ Добрич"
Договор
01.09.2015 14:43:48
рег.№ РД-37-2/01.09.2015 г. от 01.09.2015
Охрана
Стойност на договора
01.09.2015 14:57:38
BGN, 43 921.20, 20.00, 52 705.44
Сумата се заплаща на 24 мес. равни вноски
Срок за изпълнение
01.09.2015 14:57:38
01.09.2015
Изпълнител
01.09.2015 14:57:38
Федерална служба за безопасност-Добрич ООД
Дата на приключване
01.09.2015 14:57:38
01.09.2017
Състояние на договора
01.09.2015 14:57:38
В изпълнение
Гаранции