ОП Ид.No
498
Обект на поръчката
15.06.2015 10:35:39
Строителство
Предмет на поръчката
15.06.2015 10:35:39
"Извършване на текущ ремонт на материално техническата на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Добрич" - Ремонт на База за квалификация и преквалификация "Икънтълъка" по прието КСС - Ремонт на РПС Балчик по прието КСС
Ред за провеждане
15.06.2015 10:35:39
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2015 10:35:39
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
15.06.2015 10:35:39
3 от 15.06.2015
15.06.2015 10:35:39
0.11 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2015 10:35:39
3 от 15.06.2015
15.06.2015 10:35:39
0.35 MB
Документация
15.06.2015 10:35:39
"Ремонт на МТБ, стопанисвана от ОПУ-Добрич, за 2015 г."
28.07.2015 08:44:04
0.2 MB
Номер на преписка в АОП
15.06.2015 10:35:39
00044-2015-0078
Срок за получаване на офертите
15.06.2015 10:35:39
29.07.2015 16:30
Гаранция за участие
02.09.2015 10:47:23
0.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.08.2015 14:15:05
Уведомителни писма - протокол №1 от 30.07.2015 г.
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.08.2015 09:46:46
Протокол №2 от 20.08.2015
31.08.2015 09:46:46
0.11 MB
Решение за определяне на изпълнител
31.08.2015 09:54:43
Решение №5 от 31.08.2015
 
Договор No.РД-37-3/24.09.2015
Обособена позиция
06.10.2015 10:18:00
1
Предмет на договора
06.10.2015 10:18:00
"Извършване на текущ ремонт на материално техническата на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Добрич" - Ремонт на База за квалификация и преквалификация "Икънтълъка" по прието КСС - Ремонт на РПС Балчик по прието КСС
Договор тип
06.10.2015 10:18:00
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.10.2015 10:18:00
РД-37-3 от 24.09.2015
06.10.2015 10:18:00
0.14 MB
Срок за изпълнение
06.10.2015 10:18:00
24.12.2015
Изпълнител
06.10.2015 10:18:00
55009, ПРОГРЕС 99 ООД гр Добрич
Дата на приключване
06.10.2015 10:18:00
24.12.2015
Състояние на договора
06.10.2015 10:18:00
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
13.01.2016 14:26:05
Протокол №1 за установяване на действително извършените СМР по Договор
Уведомление на АОП за изпълнен договор
13.01.2016 14:26:05
1 от 12.01.2016
Информация за изпълнение на договор
13.01.2016 14:26:05
0.12 MB
Гаранции
Плащания