ОП Ид.No
499
Обект на поръчката
15.06.2015 15:04:15
Строителство
Предмет на поръчката
15.06.2015 15:04:15
Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Търговище
Източник на финансиране
02.02.2017 13:06:51
Собствени средства
Ред за провеждане
15.06.2015 15:04:15
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
15.06.2015 15:04:15
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
15.06.2015 15:04:15
РД-09-34 от 15.06.2015
15.06.2015 15:04:15
1.33 MB
Обявление/Публична покана
15.06.2015 15:04:15
24-00-53 от 15.06.2015
15.06.2015 15:04:15
5.29 MB
Документация
15.06.2015 15:04:15
Документация
Номер на преписка в АОП
15.06.2015 15:32:06
00044-2015-0080
Срок за получаване на офертите
15.06.2015 15:04:15
27.07.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
30.07.2015 15:37:14
 
Решение за класиране
30.07.2015 15:40:34
РД-09-48 от 30.07.2015
Гаранция за участие
07.09.2015 11:08:53
0.01 MB
 
Договор No.5/01.09.2015
Обособена позиция
01.09.2015 13:44:26
1
Предмет на договора
01.09.2015 13:44:26
Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Търговище
Договор тип
01.09.2015 13:44:26
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.09.2015 13:44:26
5 от 01.09.2015
Стойност на договора
01.09.2015 13:44:26
BGN, 15 364.30, 20.00, 18 437.16
Срок за изпълнение
01.09.2015 13:44:26
31.10.2015
Изпълнител
01.09.2015 13:44:26
ЕСЖИ ГРУП ЕООД гр.Шумен
Състояние на договора
01.09.2015 13:44:26
В изпълнение
Уведомление на АОП за сключен договор
06.11.2015 08:30:47
24-00-90 от 09.10.2015
Уведомление на АОП за изпълнен договор
06.11.2015 08:33:23
24-00-104 от 04.11.2015
Гаранции
Плащания