ОП Ид.No
50
Обект на поръчката
29.01.2015 15:09:13
Услуга
Предмет на поръчката
29.01.2015 15:09:13
Изготвяне на ДОВОС с приложение ДОСВ за обект: Път I-9 "Слънчев бряг-Бургас" от км 212+233.06 до км 222+849.41 - реконструкция и изграждане на второ платно, и обход на гр. Поморие
Ред за провеждане
29.01.2015 15:09:13
Към Рамково споразумение
Вид процедура/основание за провеждане
29.01.2015 15:09:13
Към Рамково споразумение № 53-00-4308 от 11.04.2014
Обявление/Публична покана
29.01.2015 15:09:13
53-00-932 от 29.01.2015
Покана
29.01.2015 15:09:13
0.33 MB
Документация
29.01.2015 15:09:13
Приложения
29.01.2015 15:09:13
0.05 MB
Срок за получаване на офертите
29.01.2015 15:09:13
09.02.2015 17:30
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.02.2015 11:52:23
 
17.02.2015 11:52:23
0.1 MB
Решение за определяне на изпълнител
17.02.2015 11:52:23
29 от 17.02.2015
 
Договор No.Д-41/26.03.2015
Обособена позиция
27.03.2015 10:57:31
1
Предмет на договора
27.03.2015 10:57:31
Изготвяне на доклад по ОВОС/ ДОВОС/ с приложение доклад за оценка на съвместимостта /ДОСВ/ за обект: Път I-9 "Слънчев бряг-Бургас" от км 212+233.06 до км 222+849.41 - реконструкция и изграждане на второ платно, и обход на гр. Поморие, с дължина 10.616 км
Договор тип
27.03.2015 10:57:31
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.03.2015 10:57:31
Д-41 от 26.03.2015
27.03.2015 10:57:31
0.61 MB
27.03.2015 10:57:31
0.12 MB
27.03.2015 10:57:31
0.06 MB
Стойност на договора
27.03.2015 10:57:31
BGN, 33 971.20, 20.00, 40 765.44
Срок за изпълнение
27.03.2015 10:57:31
 
100 календарни дни
Изпълнител
27.03.2015 10:57:31
130052986, Данго Проект Консулт ЕООД
Състояние на договора
27.03.2015 10:57:31
В изпълнение
Плащания