ОП Ид.No
501
Обект на поръчката
16.06.2015 14:28:00
Строителство
Предмет на поръчката
16.06.2015 14:28:00
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на Областно Пътно Управление –Сливен – кантон гр. Котел”
Източник на финансиране
13.02.2018 09:30:39
собствени средства
Ред за провеждане
16.06.2015 14:28:00
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
16.06.2015 14:28:00
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
16.06.2015 14:28:00
Решение - 4 от 15.06.2015
16.06.2015 14:28:00
1.49 MB
Обявление/Публична покана
16.06.2015 14:28:00
24-00-78 от 15.06.2015
16.06.2015 14:28:00
4.87 MB
Документация
16.06.2015 14:28:00
Документация за обществена поръчка с предмет„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на Областно Пътно Управление –Сливен – кантон гр. Котел”
16.06.2015 14:28:00
0.1 MB
16.06.2015 14:28:00
0.22 MB
Номер на преписка в АОП
16.06.2015 14:28:00
00044-2015-0079
Срок за получаване на офертите
16.06.2015 14:28:00
10.08.2015 14:25
Гаранция за участие
29.12.2015 13:33:21
0.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.08.2015 11:14:52
 
13.08.2015 11:14:52
1.78 MB
25.08.2015 11:35:15
0.75 MB
02.09.2015 16:11:12
0.37 MB
02.09.2015 16:11:12
0.34 MB
 
Договор No.РД-37-2/30.09.2015
Обособена позиция
19.10.2015 10:38:56
1
Предмет на договора
19.10.2015 10:38:56
„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на Областно Пътно Управление –Сливен – кантон гр. Котел”
Договор тип
19.10.2015 10:38:56
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.10.2015 10:38:56
РД-37-2 от 30.09.2015
Стойност на договора
19.10.2015 10:38:56
BGN, 24 196.18, 20.00, 29 035.42
Срок за изпълнение
19.10.2015 10:38:56
30.12.2015
Изпълнител
19.10.2015 10:38:56
МУХТАРОВ ЕООД
Състояние на договора
19.10.2015 10:38:56
Изпълнен в срок
Гаранции
Плащания