ОП Ид.No
502
Обект на поръчката
17.06.2015 09:45:34
Услуга
Предмет на поръчката
17.06.2015 09:45:34
„Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, в участък: „Обход на Ахелой“ от км 207+500 до км 212+233,06 - Статически изчисления за предвидените по проект големи съоръжения, в съответствие с европейската система за проектиране на строителни конструкции – Еврокод и нови проектни решения за съоръженията, при необходимост; актуализация на техническия проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителството; - Проектно решение за осигуряване на пътна връзка със съществуващото трасе на път І-9 „Слънчев бряг – Бургас за посоката „Слънчев бряг – Ахелой”
Източник на финансиране
30.06.2021 15:04:55
АПИ
Ред за провеждане
17.06.2015 09:45:34
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
17.06.2015 09:45:34
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.06.2015 09:45:34
138 от 16.06.2015
671993 от 16.06.2015
17.06.2015 09:45:34
0.3 MB
Обявление/Публична покана
17.06.2015 09:45:34
от 16.06.2015
671995 от 16.06.2015
17.06.2015 09:45:34
0.22 MB
Документация
17.06.2015 09:45:34
 
Номер на преписка в АОП
17.06.2015 09:45:34
00044-2015-0082
Срок за получаване на офертите
17.06.2015 09:45:34
27.07.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
16.09.2015 17:16:51
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
19.10.2015 17:07:04
 
19.10.2015 17:07:04
0.25 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
24.11.2015 14:18:12
53-00-13100 от 24.11.2015
Отваряне на цени на 27.11.2015 от 15:00 часа в зала 701 в сградата на АПИ
24.11.2015 14:18:12
0.08 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията*
25.01.2016 12:06:11
 
25.01.2016 12:06:11
0.68 MB
25.01.2016 12:06:11
1.24 MB
Решение за класиране
25.01.2016 12:06:11
11 от 22.01.2016
25.01.2016 12:06:11
0.7 MB
Гаранция за участие
11.04.2016 09:50:55
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-10/24.03.2016
Обособена позиция
25.03.2016 11:04:02
1
Предмет на договора
25.03.2016 11:04:02
„Път І-9 Слънчев бряг – Бургас, в участък: „Обход на Ахелой“ от км 207+500 до км 212+233,06  Статически изчисления за предвидените по проект големи съоръжения, в съответствие с европейската система за проектиране на строителни конструкции – Еврокод и нови проектни решения за съоръженията, при необходимост; актуализация на техническия проект и осъществяване на авторски надзор по време на строителството;  Проектно решение за осигуряване на пътна връзка със съществуващото трасе на път І-9 „Слънчев бряг – Бургас за посоката „Слънчев бряг – Ахелой”
Договор тип
25.03.2016 11:04:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
25.03.2016 11:04:02
722286 от 25.03.2016
Договор
25.03.2016 11:04:02
РД-37-10 от 24.03.2016
Стойност на договора
25.03.2016 11:04:02
BGN, 70 400.00, 20.00, 84 480.00
Срок за изпълнение
25.03.2016 11:04:02
 
58 календарни дни
Изпълнител
25.03.2016 11:04:02
103882376, Трафик Холдинг ЕООД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
30.06.2021 15:04:55
24-00-1318 от 29.06.2021