ОП Ид.No
503
Обект на поръчката
17.06.2015 10:10:27
Доставка
Предмет на поръчката
17.06.2015 10:10:27
„Доставка и конфигуриране на хардуерно оборудване и доставка на софтуерни лицензи“
Ред за провеждане
17.06.2015 10:10:27
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
17.06.2015 10:10:27
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.06.2015 10:10:27
141 от 16.06.2015
671999 от 16.06.2015
17.06.2015 10:10:27
0.32 MB
Обявление/Публична покана
17.06.2015 10:10:27
от 16.06.2015
672000 от 16.06.2015
17.06.2015 10:27:14
0.23 MB
Документация
17.06.2015 10:10:27
 
Номер на преписка в АОП
17.06.2015 10:10:27
00044-2015-0083
Срок за получаване на офертите
17.06.2015 10:10:27
16.07.2015 17:00
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.07.2015 17:06:28
53-00-8077 от 20.07.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.07.2015 17:21:21
 
Решение за определяне на изпълнител
24.07.2015 17:21:21
180 от 24.07.2015
Гаранция за участие
07.09.2015 11:34:20
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-10/12.08.2015
Обособена позиция
12.08.2015 16:57:17
1
Предмет на договора
12.08.2015 16:57:17
„Доставка и конфигуриране на хардуерно оборудване и доставка на софтуерни лицензи“
Договор тип
12.08.2015 16:57:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
12.08.2015 16:57:17
РД-37-10 от 12.08.2015
12.08.2015 16:57:17
0.56 MB
12.08.2015 16:57:17
0.07 MB
Стойност на договора
12.08.2015 16:57:17
BGN, 54 864.00, 20.00, 65 836.80
Срок за изпълнение
12.08.2015 16:57:17
 
30 календарни дни
Изпълнител
12.08.2015 16:57:17
175415627, Контракс АД
Плащания