ОП Ид.No
504
Обект на поръчката
17.06.2015 14:14:06
Строителство
Предмет на поръчката
17.06.2015 14:14:06
„Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ-Габрово - ремонт на санитарните възли в административната сграда на ОПУ-Габрово”
Ред за провеждане
17.06.2015 14:14:06
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
17.06.2015 14:14:06
открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
17.06.2015 14:18:03
1 от 17.06.2015
Решение МТБ
17.06.2015 15:53:56
8.36 MB
Обявление/Публична покана
17.06.2015 14:34:24
24-00-65 от 17.06.2015
Обявление МТБ
17.06.2015 15:53:56
13.19 MB
Документация
17.06.2015 14:34:24
Документация ремонт МТБ
Номер на преписка в АОП
17.06.2015 14:34:24
00044-2015-0084
Срок за получаване на офертите
17.06.2015 14:34:24
27.07.2015 14:32
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
31.07.2015 16:52:01
1 от 28.07.2015
Обявление за отваряне на ценови оферти
05.08.2015 16:54:30
53-00-254 от 05.08.2015
05.08.2015 16:54:30
1.43 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
14.08.2015 10:42:31
2 от 10.08.2015
Решение за класиране
14.08.2015 14:16:10
3 от 10.08.2015
Гаранция за участие
03.08.2015 15:39:35
0.01 MB
 
Договор No.РД-36-01/01.09.2015
Обособена позиция
04.09.2015 10:33:29
1
Предмет на договора
04.09.2015 10:33:29
„Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обект, стопанисван от АПИ-ОПУ-Габрово - ремонт на санитарните възли в административната сграда на ОПУ-Габрово”
Договор тип
04.09.2015 10:33:29
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
04.09.2015 10:33:29
РД-36-01 от 01.09.2015
Стойност на договора
04.09.2015 10:33:29
BGN, 14 821.05, 20.00, 17 785.26
Срок за изпълнение
04.09.2015 10:33:29
 
29 календарни дни
Изпълнител
04.09.2015 10:33:29
55002, Илстрой ЕООД-Габрово
Дата на приключване
04.09.2015 10:33:29
29.09.2015
Състояние на договора
04.09.2015 10:33:29
Изпълнен в срок
Гаранции
Плащания