ОП Ид.No
505
Обект на поръчката
20.06.2015 07:44:56
Услуга
Предмет на поръчката
20.06.2015 07:44:56
Осъществяване на жива охрана и охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - Областно пътно управление Ловеч.
Източник на финансиране
28.06.2016 01:03:17
бюджетни средства
Ред за провеждане
20.06.2015 07:44:56
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
20.06.2015 07:44:56
открита
Решение за откриване на процедурата
20.06.2015 07:44:56
РД-21 от 17.06.2015
20.06.2015 07:44:56
2.04 MB
Обявление/Публична покана
20.06.2015 07:44:56
от 17.06.2015
20.06.2015 07:44:56
6.38 MB
Документация
20.06.2015 07:44:56
 
22.06.2015 14:31:22
0.25 MB
Номер на преписка в АОП
20.06.2015 07:44:56
00044-2015-0088
Срок за получаване на офертите
20.06.2015 07:44:56
13.08.2015 17:00
Гаранция за участие
24.11.2015 15:04:54
0.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
24.08.2015 11:58:32
 
24.08.2015 11:58:32
2.39 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
03.09.2015 12:28:18
 
03.09.2015 12:28:18
0.41 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.09.2015 11:08:49
 
11.09.2015 11:08:49
1.75 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.09.2015 11:08:49
 
11.09.2015 11:08:49
0.97 MB
Решение за определяне на изпълнител
11.09.2015 11:08:49
 
11.09.2015 11:08:49
0.45 MB
 
Договор No.№О-03-15/01.10.2015
Обособена позиция
09.10.2015 16:05:17
1
Предмет на договора
09.10.2015 16:05:17
Осъществяване на жива охрана и охрана със сигнално охранителна техника (СОТ) на имоти държавна собственост, стопанисвани от АПИ - Областно пътно управление Ловеч.
Договор тип
09.10.2015 16:05:17
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.10.2015 16:05:17
№О-03-15 от 01.10.2015
Допълнително споразумение
22.04.2016 12:17:09
№О-03-15 от 01.10.2015
Стойност на договора
09.10.2015 16:05:17
BGN, 236 304.00, 20.00, 283 564.80
Изпълнител
09.10.2015 16:05:17
55001230062014, Саламандър-АСО ООД-Перник
Дата на приключване
09.10.2015 16:05:17
30.09.2018
Състояние на договора
09.10.2015 16:05:17
В изпълнение
Допълнителна информация по Мониторинг
28.06.2016 01:03:17
Обявление за изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение
02.11.2017 13:36:23
1.93 MB
21.06.2018 12:28:26
1.91 MB
Плащания