ОП Ид.No
508
Обект на поръчката
23.06.2015 16:44:05
Строителство
Предмет на поръчката
23.06.2015 16:44:05
Частична подмяна на дограма на административната сграда на АПИ-Областно пътно управление-Велико Търново - фасада север
Ред за провеждане
23.06.2015 16:44:05
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
23.06.2015 16:44:05
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
23.06.2015 16:50:47
2 от 19.06.2015
23.06.2015 16:50:47
7.27 MB
Обявление/Публична покана
23.06.2015 16:50:47
от 19.06.2015
23.06.2015 16:50:47
5.18 MB
Документация
23.06.2015 16:50:47
 
Номер на преписка в АОП
21.08.2015 16:55:30
00044-2015-0090
Срок за получаване на офертите
23.06.2015 16:50:47
18.08.2015 17:00
Гаранция за участие
04.09.2015 16:13:13
0.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.08.2015 17:00:17
Протокол № 1 от 21.08.2015
21.08.2015 17:00:17
12.86 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
04.09.2015 16:13:13
Съобщение за отваряне на ценови оферти от 04.09.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.09.2015 13:27:41
Протокол № 2 от 04.09.2015
15.09.2015 13:27:41
5.6 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
15.09.2015 13:27:41
Протокол № 3 от 11.09.2015
15.09.2015 13:27:41
4.93 MB
Решение за определяне на изпълнител
15.09.2015 13:27:41
Решение № 4 от 15.09.2015
15.09.2015 13:27:41
2.71 MB
20.10.2015 11:27:04
0.1 MB
 
Договор No.Договор № РД-36-09/20.11.2015
Обособена позиция
20.11.2015 11:40:11
1
Предмет на договора
20.11.2015 11:40:11
Частична подмяна на дограма на административната сграда на АПИ-Областно пътно управление-Велико Търново - фасада север
Договор тип
20.11.2015 11:40:11
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
20.11.2015 11:40:11
Договор № РД-36-09 от 20.11.2015
20.11.2015 11:40:11
14.21 MB
20.11.2015 11:40:11
4.97 MB
20.11.2015 11:40:11
5.02 MB
Стойност на договора
20.11.2015 11:40:11
BGN, 20 082.32, 20.00, 24 098.78
Срок за изпълнение
20.11.2015 11:40:11
15.12.2015
Изпълнител
20.11.2015 11:40:11
ЕТ АС-СТРОЙ-Янко Славчев
Гаранции
Плащания