ОП Ид.No
514
Обект на поръчката
22.06.2015 16:29:39
Строителство
Предмет на поръчката
22.06.2015 16:29:39
Извършване на текущ ремонт на МТБ на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Ямбол
Ред за провеждане
22.06.2015 16:29:39
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Решение за откриване на процедурата
22.06.2015 16:29:39
Решение - 1 от 22.06.2015
Обявление/Публична покана
22.06.2015 16:29:39
24-00-86 от 22.06.2015
Документация
22.06.2015 16:29:39
Документация и образци
Номер на преписка в АОП
22.06.2015 16:29:39
00044-2015-0089
Срок за получаване на офертите
22.06.2015 16:29:39
20.07.2015 17:00
 
Договор No.№РД-37-1/17.09.2015
Обособена позиция
13.11.2015 11:53:13
1
Предмет на договора
13.11.2015 11:53:13
Извършване на текущ ремонт на МТБ на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Ямбол
Договор тип
13.11.2015 11:53:13
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
13.11.2015 11:53:13
№РД-37-1 от 17.09.2015
13.11.2015 11:53:13
8.25 MB
13.11.2015 11:53:13
8.25 MB
13.11.2015 11:53:13
9.82 MB
Стойност на договора
13.11.2015 11:53:13
BGN, 13 187.98, 20.00, 15 825.58
Срок за изпълнение
13.11.2015 11:53:13
15.11.2015
60 /шестдесет/ календарни дни,считано от датата на подписване на договора 15 септември 2015г.
Изпълнител
13.11.2015 11:53:13
Инфрастрой-Инженеринг ООД
Дата на приключване
13.11.2015 11:53:13
03.11.2015
Състояние на договора
13.11.2015 11:53:13
Изпълнен в срок
Основание за приключване на договора
13.11.2015 11:53:13
Протокол образец 19 за установяване завършването и за изплащане на натуралните видове строително монтажни работи Издадена фактура №1000000468/03.11.2015 за извършените СМР съгласно протокол
Допълнителна информация по Мониторинг
13.11.2015 11:53:13
Информация за изпълнен договор към АОП
13.11.2015 11:53:13
0.01 MB
Плащания