ОП Ид.No
520
Обект на поръчката
30.06.2015 13:45:41
Строителство
Предмет на поръчката
30.06.2015 13:45:41
„Извършване на текущ ремонт на МТБ на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ - Смолян: Ремонт на покрив Кантон - с. Виево, РПС - Смолян; Ремонт на покрив Кантон - с. Баните, РПС - Средногорци”
Ред за провеждане
30.06.2015 13:45:41
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
30.06.2015 13:45:41
открита процедура
Решение за откриване на процедурата
30.06.2015 13:45:41
1 от 30.06.2015
30.06.2015 13:45:41
0.14 MB
Обявление/Публична покана
30.06.2015 13:45:41
24-00-75 от 30.06.2015
30.06.2015 13:45:41
0.38 MB
Документация
30.06.2015 13:45:41
документация с образци на приложенията
Номер на преписка в АОП
02.07.2015 17:01:49
00044-2015-0097
Срок за получаване на офертите
19.08.2015 09:13:41
12.08.2015 12:00
Гаранция за участие
21.10.2015 15:57:19
0.01 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
19.08.2015 09:13:41
 
19.08.2015 09:13:41
12.03 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
01.09.2015 09:40:39
 
01.09.2015 09:40:39
0.16 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
10.09.2015 15:49:00
 
Решение за определяне на изпълнител
10.09.2015 15:49:00
от 10.09.2015
Гаранции
20.10.2015 10:59:15
 
Гаранции
20.10.2015 10:59:15
 
Гаранции
21.10.2015 15:57:19
 
Гаранции
21.10.2015 15:57:19
 
 
Обособена позиция No.1
Обособена позиция
19.10.2015 17:03:24
1
Предмет на договора
19.10.2015 17:03:24
„Извършване на текущ ремонт на МТБ на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ - Смолян: Ремонт на покрив Кантон - с. Виево, РПС - Смолян; Ремонт на покрив Кантон - с. Баните, РПС - Средногорци”
Договор тип
19.10.2015 17:03:24
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
19.10.2015 17:03:24
от 16.10.2015
19.10.2015 17:03:24
7.69 MB
Стойност на договора
19.10.2015 17:03:24
BGN, 19 837.04, 20.00, 23 804.45
Срок за изпълнение
19.10.2015 17:03:24
 
24 календарни дни от Прот.обр.2
Изпълнител
19.10.2015 17:03:24
Седстрой ЕООД
Състояние на договора
22.12.2015 11:46:37
Изпълнен в срок
Допълнителна информация по Мониторинг
19.10.2015 17:03:24
Гаранция за изпълнение на договора.
Уведомление на АОП за сключен договор
20.10.2015 11:57:05
Информация за сключен договор от 20.10.2015
Уведомление на АОП за изпълнен договор
22.12.2015 11:23:12
Информация за изпълнен договор от 12.12.2015
Плащания
Плащания