ОП Ид.No
523
Обект на поръчката
01.07.2015 15:22:12
Строителство
Предмет на поръчката
01.07.2015 15:22:12
„Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Перник – Ремонт на Снегоринна база "Ждрелото", м. Ждрелото, с. Ломница, община Трън”
Ред за провеждане
01.07.2015 15:22:12
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
01.07.2015 15:22:12
открита процедура
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.08.2015 14:22:22
протокол №1.2 - от 04.08.2015
04.08.2015 14:22:22
3.78 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.08.2015 10:13:38
от 18.08.2015
съобщение за отваряне на ценови оферти
18.08.2015 10:13:38
1.54 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.08.2015 12:07:18
протокол №2 - от 17.08.2015
26.08.2015 12:07:18
9.28 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.08.2015 14:22:22
протокол №1.1 - от 30.07.2015
04.08.2015 14:22:22
2.41 MB
Обявление/Публична покана
01.07.2015 15:22:12
от 01.07.2015
обявление
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
26.08.2015 12:07:18
протокол №3 - от 21.08.2015
26.08.2015 12:07:18
1.82 MB
Решение за класиране
26.08.2015 12:07:18
от 26.08.2015
решение-за-класиране
26.08.2015 12:07:18
1.28 MB
26.08.2015 12:07:18
1.04 MB
Решение за откриване на процедурата
01.07.2015 15:22:12
от 01.07.2015
решение
Документация
01.07.2015 15:22:12
Документация и приложения
01.07.2015 15:22:12
0.43 MB
Номер на преписка в АОП
01.07.2015 15:22:12
00044-2015-0094
http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333236323137
Срок за получаване на офертите
01.07.2015 15:22:12
29.07.2015 16:30
 
Договор No.8/12.10.2015
Обособена позиция
16.10.2015 11:59:02
1
Предмет на договора
16.10.2015 11:59:02
„Извършване на текущ ремонт на материално-техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ-ОПУ Перник – Ремонт на Снегоринна база "Ждрелото", м. Ждрелото, с. Ломница, община Трън”
Договор тип
16.10.2015 11:59:02
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
16.10.2015 11:59:02
8 от 12.10.2015
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Стойност на договора
16.10.2015 11:59:02
BGN, 18 217.56, 18 217.56
Срок за изпълнение
16.10.2015 11:59:02
04.11.2015
Изпълнител
16.10.2015 11:59:02
Седстрой ЕООД
Дата на приключване
16.10.2015 11:59:02
04.11.2015
Състояние на договора
16.10.2015 11:59:02
В изпълнение
Основание за приключване на договора
16.10.2015 11:59:02
чл.41 от ЗОП
Гаранции