ОП Ид.No
529
Обект на поръчката
08.07.2015 11:44:42
Строителство
Предмет на поръчката
08.07.2015 11:44:42
„Ремонт на МТБ на ОПУ – Бургас за 2015г.: извършване на ремонтни дейности в административната сграда на Областно пътно управление-Бургас, гр.Бургас, ул.”Цариградска”№30”
Ред за провеждане
08.07.2015 11:44:42
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
08.07.2015 11:44:42
чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП
Решение за откриване на процедурата
08.07.2015 11:44:42
3 от 08.07.2015
10.07.2015 10:57:14
0.82 MB
Обявление/Публична покана
08.07.2015 11:44:42
3 от 08.07.2015
10.07.2015 10:57:14
2.56 MB
Документация
08.07.2015 11:44:42
 
08.07.2015 11:44:42
0.23 MB
Номер на преписка в АОП
08.07.2015 11:44:42
00044-2015-0099
Срок за получаване на офертите
08.07.2015 11:44:42
06.08.2015 11:42
Срок за отваряне на ценови оферти
26.08.2015 16:57:53
 
Решение за класиране
11.09.2015 11:27:18
5 от 10.09.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.08.2015 13:16:13
 
17.08.2015 13:16:13
0.75 MB
Разяснения по документация за участие
20.07.2015 14:13:25
 
 
Договор No.5/19.10.2015
Обособена позиция
19.11.2015 15:21:23
1
Предмет на договора
19.11.2015 15:21:23
„Ремонт на МТБ на ОПУ – Бургас за 2015г.: извършване на ремонтни дейности в административната сграда на Областно пътно управление-Бургас, гр.Бургас, ул.”Цариградска”№30”
Договор
19.11.2015 15:21:23
5 от 19.10.2015
19.11.2015 15:21:23
0.27 MB