ОП Ид.No
535
Обект на поръчката
20.07.2015 09:21:43
Строителство
Предмет на поръчката
20.07.2015 09:21:43
„Аварийни ремонтни работи по укрепване на пътен насип на АМ „Струма” Лот 1, от км 317+550 до км 317+900”
Ред за провеждане
20.07.2015 09:21:43
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
20.07.2015 09:21:43
Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Становище от АОП
27.08.2015 16:10:41
E-31-00-038472 от 27.08.2015
27.08.2015 16:10:41
0.09 MB
Решение за откриване на процедурата
20.07.2015 09:21:43
168 от 17.07.2015
678032 от 17.07.2015
20.07.2015 09:21:43
2.22 MB
Покани до участниците
20.07.2015 09:21:43
53-00-8010 от 17.07.2015
Документация
20.07.2015 09:21:43
 
20.07.2015 09:21:43
1.76 MB
Номер на преписка в АОП
27.08.2015 16:10:41
00044-2015-0106
Срок за получаване на офертите
20.07.2015 09:21:43
27.07.2015 17:00
Решение за определяне на изпълнител
04.08.2015 17:06:00
183 от 04.08.2015
04.08.2015 17:06:00
3.19 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
04.08.2015 17:06:00
 
04.08.2015 17:06:00
10.16 MB
Гаранция за участие
15.12.2015 11:39:39
0.01 MB
 
Договор No.РД-33-21/02.10.2015
Обособена позиция
06.10.2015 12:41:08
1
Предмет на договора
06.10.2015 12:41:08
„Аварийни ремонтни работи по укрепване на пътен насип на АМ „Струма” Лот 1, от км 317+550 до км 317+900”
Уведомление на АОП за сключен договор
06.10.2015 13:32:40
690865 от 06.10.2015
Договор тип
06.10.2015 12:41:08
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.10.2015 12:41:08
РД-33-21 от 02.10.2015
06.10.2015 12:41:08
0.58 MB
06.10.2015 12:41:08
0.06 MB
Стойност на договора
06.10.2015 12:41:08
BGN, 448 514.22, 20.00, 538 217.06
Срок за изпълнение
06.10.2015 12:41:08
 
25 календарни дни
Изпълнител
06.10.2015 12:41:08
ГБС-Инфраструктурно строителство АД
Уведомление на АОП за изпълнен договор
11.01.2016 12:19:37
24-00-109 от 08.01.2016
706572/11.01.2016
11.01.2016 12:19:37
0.17 MB
Дата на приключване
11.01.2016 12:19:37
02.11.2015
Плащания