ОП Ид.No
536
Обект на поръчката
14.07.2015 15:27:09
Услуга
Предмет на поръчката
14.07.2015 15:27:09
„Осъществяване на жива охрана и охрана със СОТ на имоти –държавна собственост , стопанисвани от АПИ – ОПУ Варна"
Ред за провеждане
14.07.2015 15:27:09
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
14.07.2015 15:27:09
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
14.07.2015 15:27:09
1 от 14.07.2015
14.07.2015 15:27:09
2.81 MB
Обявление/Публична покана
14.07.2015 15:27:09
ОП-01-59 от 14.07.2015
14.07.2015 15:27:09
10.03 MB
Документация
14.07.2015 15:27:09
 
14.07.2015 15:27:09
0.44 MB
Номер на преписка в АОП
14.07.2015 15:27:09
677304
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=677304&newver=2
Срок за получаване на офертите
14.07.2015 15:27:09
26.08.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
28.08.2015 15:21:57
№ 1 от 27.08.2015
28.08.2015 15:21:57
3.43 MB
Гаранция за участие
04.12.2015 10:00:37
0.01 MB
Обявление за отваряне на ценови оферти
09.09.2015 11:59:31
ОП-01-83 от 09.09.2015
Решение за прекратяване
22.10.2015 16:31:19
2 от 22.10.2015
22.10.2015 16:41:02
17.18 MB