ОП Ид.No
539
Обект на поръчката
16.07.2015 16:45:44
Услуга
Предмет на поръчката
16.07.2015 16:45:44
„Осъществяване на дейност „Информация и публичност“, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“; Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“.
Обособени позиции
Обособена позиция Предмет на договора
1 Обособена позиция № 1: Осъществяване на дейност „Информационни дейности“.
2 Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“.
Ред за провеждане
16.07.2015 16:45:44
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
16.07.2015 17:40:43
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.07.2015 17:40:43
163 от 16.07.2015
677776 от 16.07.2015 г.
16.07.2015 17:40:43
1.77 MB
Обявление/Публична покана
16.07.2015 17:40:43
от 16.07.2015
677780 от 16.07.2015 г.
16.07.2015 17:40:43
0.26 MB
Документация
16.07.2015 17:40:43
 
Номер на преписка в АОП
16.07.2015 17:40:43
00044-2015-0103
Срок за получаване на офертите
16.07.2015 17:40:43
13.08.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
25.08.2015 15:52:59
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
02.09.2015 17:24:55
53-00-9847 от 02.09.2015
отваряне на ценови оферти на 07.09.2015 г. от 10:00 часа в зала 701 в сградата на ЦА на АПИ
Решение за прекратяване
30.09.2015 15:51:07
242 от 30.09.2015
689983/30.09.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
13.10.2015 18:21:34
Протоколи №№ 2 и 3
13.10.2015 18:21:34
0.21 MB
13.10.2015 18:21:34
0.28 MB
Решение за класиране
13.10.2015 18:21:34
260 от 13.10.2015
Гаранция за участие
10.12.2015 18:31:57
0.01 MB
 
Договор No.РД-37-17/06.11.2015
Обособена позиция
09.11.2015 10:48:36
2
Предмет на договора
09.11.2015 10:48:36
Обособена позиция № 2: Осъществяване на дейност „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали“.
Уведомление на АОП за сключен договор
09.11.2015 10:48:36
696386 от 09.11.2015
Договор тип
09.11.2015 10:48:36
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
09.11.2015 10:48:36
РД-37-17 от 06.11.2015
Стойност на договора
09.11.2015 10:48:36
BGN, 1 200.00, 20.00, 1 440.00
Срок за изпълнение
09.11.2015 10:48:36
 
до приключване на договора за безвъзмездна помощ по ОПАК
Изпълнител
09.11.2015 10:48:36
Ди ЕМ Ай Дивелопмънт ЕООД
Плащания