ОП Ид.No
540
Обект на поръчката
16.07.2015 17:54:48
Услуга
Предмет на поръчката
16.07.2015 17:54:48
„ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТ: ЛОТ 70 ОТ ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г. - СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+540”
Източник на финансиране
14.06.2019 14:15:26
ОПРР
Ред за провеждане
16.07.2015 17:54:48
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
16.07.2015 17:54:48
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
16.07.2015 17:54:48
165 от 16.07.2015
677804 от 16.07.2015 г.
16.07.2015 17:54:48
0.23 MB
Обявление/Публична покана
16.07.2015 17:54:48
от 16.07.2015
677805 от 16.07.2015 г.
16.07.2015 17:54:48
0.23 MB
Документация
16.07.2015 17:54:48
 
Разяснения по документация за участие
06.08.2015 17:08:18
 
Номер на преписка в АОП
16.07.2015 17:54:48
00044-2015-0104
Срок за получаване на офертите
16.07.2015 17:54:48
27.08.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
11.09.2015 15:54:24
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
28.09.2015 17:31:51
53-00-10771 от 28.09.2015
отваряне на цени на 01.10.2015 г. от 10:00 часа в зала 701, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
20.10.2015 14:37:05
 
20.10.2015 14:37:05
0.37 MB
20.10.2015 14:37:05
0.43 MB
Решение за класиране
20.10.2015 14:37:05
269 от 20.10.2015
 
Договор No.РД-37-20/26.11.2015
Обособена позиция
27.11.2015 12:15:32
1
Предмет на договора
27.11.2015 12:15:32
„ИЗРАБОТВАНЕ И ДОСТАВКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТ: ЛОТ 70 ОТ ОП „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 Г. - СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 16+540”
Уведомление на АОП за сключен договор
01.12.2015 11:27:38
699934 от 30.11.2015
Договор тип
27.11.2015 12:15:32
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
27.11.2015 12:15:32
РД-37-20 от 26.11.2015
27.11.2015 12:15:32
6.77 MB
27.11.2015 12:15:32
0.04 MB
Стойност на договора
27.11.2015 12:15:32
BGN, 38 600.00, 20.00, 46 320.00
Срок за изпълнение
27.11.2015 12:15:32
 
15 работни дни
Изпълнител
27.11.2015 12:15:32
Про Систем ЕООД
Дата на приключване
14.06.2019 14:15:26
23.12.2015
Обявление за приключване на договор
Състояние на договора
14.06.2019 14:15:26
Изпълнен в срок