ОП Ид.No
541
Обект на поръчката
17.07.2015 15:10:46
Услуга
Предмет на поръчката
17.07.2015 15:10:46
„Изготвяне на технически проект на обект: Път ІІ-14 о. п. Видин – Кулата – Връшка чука, участък от км 10+100 до км 10+260”.
Източник на финансиране
30.11.2016 11:32:07
АПИ
Ред за провеждане
17.07.2015 15:10:46
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
17.07.2015 15:10:46
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
17.07.2015 15:10:46
167 от 17.07.2015
17.07.2015 15:10:46
0.27 MB
Обявление/Публична покана
17.07.2015 15:10:46
от 17.07.2015
17.07.2015 15:10:46
0.21 MB
Документация
17.07.2015 15:10:46
 
Разяснения по документация за участие
13.08.2015 15:01:08
 
Номер на преписка в АОП
17.07.2015 15:10:46
00044-2015-0105
Срок за получаване на офертите
17.07.2015 15:10:46
27.08.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
23.09.2015 16:35:57
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
20.10.2015 13:48:48
53-00-11603 от 19.10.2015
На 22.10.2015 г. от 14:00 ч в зала 701 в сградата на АПИ
20.10.2015 13:48:48
0.03 MB
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.11.2015 16:29:10
 
12.11.2015 16:29:10
0.81 MB
12.11.2015 16:29:10
0.14 MB
12.11.2015 16:29:10
0.61 MB
Решение за класиране
12.11.2015 16:29:10
Решение-277 от 12.11.2015
 
Договор No.РД-37-28/22.12.2015
Обособена позиция
23.12.2015 13:53:15
1
Предмет на договора
23.12.2015 13:53:15
„Изготвяне на технически проект на обект: Път ІІ-14 о. п. Видин – Кулата – Връшка чука, участък от км 10+100 до км 10+260”.
Уведомление на АОП за сключен договор
23.12.2015 13:53:15
704376 от 23.12.2015
Договор тип
23.12.2015 13:53:15
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
23.12.2015 13:53:15
РД-37-28 от 22.12.2015
23.12.2015 13:53:15
1.11 MB
23.12.2015 13:53:15
0.05 MB
23.12.2015 13:53:15
0.06 MB
Стойност на договора
23.12.2015 13:53:15
BGN, 50 925.00, 20.00, 61 110.00
Срок за изпълнение
23.12.2015 13:53:15
 
40 календарни дни
Изпълнител
23.12.2015 13:53:15
Рутекс ООД
Дата на приключване
30.11.2016 11:32:07
27.06.2016
760242/30.11.2016
Основание за приключване на договора
30.11.2016 11:32:07
Информация за изпълнен договор