ОП Ид.No
543
Обект на поръчката
20.07.2015 09:30:52
Строителство
Предмет на поръчката
20.07.2015 09:30:52
„Избор на изпълнител за извършване на проектиране и строителство /инженеринг/ за обект: „Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път IІІ-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г.Манастир – Генерал Тошево - Скалница“ от км 18+070 до км 18+270 и от км 11+500 до км 12+300, и от км 23+650 до км 23+800“
Ред за провеждане
20.07.2015 09:30:52
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
20.07.2015 09:30:52
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
20.07.2015 09:30:52
170 от 17.07.2015
678041 от 17.07.2015 г.
20.07.2015 09:30:52
1.92 MB
Обявление/Публична покана
20.07.2015 09:30:52
от 17.07.2015
678042 от 17.07.2015 г.
20.07.2015 09:30:52
0.22 MB
Документация
20.07.2015 09:30:52
 
Номер на преписка в АОП
20.07.2015 09:30:52
00044-2015-0107
Срок за получаване на офертите
20.07.2015 09:30:52
07.09.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
21.10.2015 16:24:32
 
21.10.2015 16:24:32
0.7 MB
Решение за прекратяване
21.12.2015 11:56:27
300 от 21.12.2015
703706/21.12.2015
Гаранция за участие
20.01.2016 17:04:15
0.01 MB