ОП Ид.No
545
Обект на поръчката
23.07.2015 14:37:50
Строителство
Предмет на поръчката
23.07.2015 14:37:50
Извършване на текущ ремонт на материално техническата база на обекти, стопанисвани от АПИ - ОПУ Шумен: 1. Частичен ремонт на хидроизолация на покрив на административна сграда на ОПУ Шумен; 2. Ремонт на хидроизолация на покрив на работилница при ОПУ Шумен; З. Ремонт на покрив кантон Хитрино; 4. Ремонт кантон Радко Димитриево.
Ред за провеждане
23.07.2015 14:37:50
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
23.07.2015 14:37:50
Открита процедура по ЗОП
Решение за откриване на процедурата
23.07.2015 14:37:50
1230 от 17.07.2015
23.07.2015 14:37:50
8.64 MB
Обявление/Публична покана
23.07.2015 14:37:50
от 17.07.2015
23.07.2015 14:37:50
29.24 MB
Документация
23.07.2015 14:37:50
 
23.07.2015 14:37:50
0.38 MB
Номер на преписка в АОП
23.07.2015 14:37:50
00044-2015-0111
Срок за получаване на офертите
23.07.2015 14:37:50
17.09.2015 12:00
Решение за прекратяване
24.09.2015 15:15:42
1740 от 24.09.2015
24.09.2015 15:16:06
8.29 MB