ОП Ид.No
546
Обект на поръчката
20.07.2015 15:47:23
Услуга
Предмет на поръчката
20.07.2015 15:47:23
Осъществяване на жива охрана и охрана чрез СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Габрово
Източник на финансиране
28.06.2016 01:07:22
държавен бюджет
Ред за провеждане
20.07.2015 15:47:23
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
20.07.2015 15:47:23
Открита процедура
Решение за откриване на процедурата
20.07.2015 15:47:23
2 от 20.07.2015
20.07.2015 17:15:52
4.17 MB
Обявление/Публична покана
20.07.2015 15:47:23
Решение-2 от 20.07.2015
20.07.2015 17:24:49
12.26 MB
Документация
20.07.2015 15:55:37
 
20.07.2015 17:28:30
0.14 MB
Номер на преписка в АОП
20.07.2015 16:12:52
00044-2015-0109
Срок за получаване на офертите
20.07.2015 15:47:23
01.09.2015 14:22
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.09.2015 15:33:22
 
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.10.2015 11:21:23
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
18.09.2015 14:27:40
66-Гб-346 от 18.09.2015
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
07.10.2015 11:21:23
 
Решение за определяне на изпълнител
07.10.2015 11:21:23
4 от 05.10.2015
Гаранция за участие
06.11.2015 09:45:23
0.01 MB
 
Договор No.РД-36-02/29.10.2015
Обособена позиция
06.11.2015 09:45:23
1
Предмет на договора
06.11.2015 09:45:23
Осъществяване на жива охрана и охрана чрез СОТ на имоти-държавна собственост, стопанисвани от АПИ-ОПУ-Габрово
Договор тип
06.11.2015 09:45:23
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
06.11.2015 09:45:23
РД-36-02 от 29.10.2015
Стойност на договора
06.11.2015 09:45:23
BGN, 107 520.00, 20.00, 129 024.00
Допълнително споразумение
16.03.2016 12:26:32
РД-36-02 от 29.10.2015
Доп.споразумение № 2
Срок за изпълнение
06.11.2015 09:45:23
15.11.2019
Изпълнител
06.11.2015 09:45:23
55001230062014, Саламандър-АСО ООД-Перник
Дата на приключване
06.11.2015 09:45:23
15.11.2019
Състояние на договора
06.11.2015 09:45:23
Изпълнен в срок
Промени в условията на договора
06.12.2017 08:53:43
 
06.12.2017 08:53:43
4.45 MB
Гаранции
Плащания