ОП Ид.No
547
Обект на поръчката
22.07.2015 11:45:45
Строителство
Предмет на поръчката
22.07.2015 11:45:45
„Укрепване на засегнат от свлачище пътен участък от км 325+000 до 325+400 по трасето на АМ „Струма” Лот 2”
Ред за провеждане
22.07.2015 11:45:45
ЗОП чл.90
Вид процедура/основание за провеждане
22.07.2015 11:45:45
Договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП
Становище от АОП
27.08.2015 17:05:21
E-31-00-039065 от 27.08.2015
27.08.2015 17:05:21
0.1 MB
Решение за откриване на процедурата
22.07.2015 11:45:45
174 от 22.07.2015
678560 от 22.07.2015 г.
22.07.2015 11:45:45
2.21 MB
Покани до участниците
22.07.2015 11:45:45
Покана до „ГБС – ИНФРAСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД и „ПЪТСТРОЙ-92” АД - 53-00-8172 от 22.07.2015
22.07.2015 11:45:45
3.21 MB
Документация
22.07.2015 11:45:45
 
22.07.2015 11:45:45
1.77 MB
22.07.2015 14:50:46
25.1 MB
Номер на преписка в АОП
22.07.2015 11:45:45
00044-2015-0112
Срок за получаване на офертите
22.07.2015 11:45:45
28.07.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
17.09.2015 15:55:53
 
Решение за определяне на изпълнител
17.09.2015 15:55:53
240 от 17.09.2015
 
Договор No.РД-33-22/05.10.2015
Обособена позиция
08.10.2015 11:18:59
1
Предмет на договора
08.10.2015 11:18:59
„Укрепване на засегнат от свлачище пътен участък от км 325+000 до 325+400 по трасето на АМ „Струма” Лот 2”
Договор тип
08.10.2015 11:18:59
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Уведомление на АОП за сключен договор
08.10.2015 11:18:59
691312 от 08.10.2015
Договор
08.10.2015 11:18:59
РД-33-22 от 05.10.2015
Стойност на договора
08.10.2015 11:18:59
BGN, 2 550 421.13, 20.00, 3 060 505.36
Срок за изпълнение
08.10.2015 11:18:59
 
60 календарни дни
Изпълнител
08.10.2015 11:18:59
ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Дата на приключване
11.01.2016 16:08:47
16.10.2015
Състояние на договора
11.01.2016 16:08:47
Изпълнен в срок
Уведомление на АОП за изпълнен договор
11.01.2016 16:08:47
24-00-107 от 08.01.2016
11.01.2016 16:08:47
0.16 MB
Плащания