ОП Ид.No
549
Обект на поръчката
22.07.2015 15:55:43
Строителство
Предмет на поръчката
22.07.2015 15:55:43
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Пътен надлез на ул. „Филиповско шосе“ над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка на ул. „Добринова скала“ до ул. „Трети март“
Ред за провеждане
22.07.2015 15:55:43
ЗОП чл.14, ал.1, 2 и 3
Вид процедура/основание за провеждане
22.07.2015 15:55:43
Открита процедура по ЗОП
Становище от АОП
24.09.2015 09:58:11
ПК-Т-6 от 24.07.2015
Решение за откриване на процедурата
22.07.2015 15:55:43
176 от 22.07.2015
678659 от 22.07.2015
22.07.2015 16:41:40
0.34 MB
Обявление/Публична покана
22.07.2015 16:20:16
от 22.07.2015
648661 от 22.07.2015
22.07.2015 16:20:16
0.25 MB
Документация
22.07.2015 16:20:16
 
22.07.2015 16:20:16
206.04 MB
22.07.2015 16:20:16
374.55 MB
Номер на преписка в АОП
22.07.2015 15:55:43
00044-2015-0113
Срок за получаване на офертите
22.07.2015 15:55:43
31.08.2015 17:00
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
16.09.2015 11:49:08
 
Обявление за отваряне на ценови оферти
29.09.2015 17:37:09
53-00-10834 от 29.09.2015
Отваряне на ценови оферти на 02.10.2015 г. от 10:00 часа в зала 701, сградата на АПИ
Протокол от работата на комисията/Доклад на комисията
12.10.2015 10:49:30
Протоколи №№ 2, 3 и 4
12.10.2015 10:49:30
0.24 MB
12.10.2015 10:49:30
0.14 MB
12.10.2015 10:49:30
0.16 MB
Решение за определяне на изпълнител
12.10.2015 10:49:30
255 от 12.10.2015
Гаранция за участие
09.12.2015 15:02:53
0.01 MB
 
Договор No.РД-33-26/27.11.2015
Обособена позиция
01.12.2015 11:21:47
1
Предмет на договора
01.12.2015 11:21:47
„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи за обект: „Пътен надлез на ул. „Филиповско шосе“ над Софийски околовръстен път при км 59+500 в участъка на ул. „Добринова скала“ до ул. „Трети март“
Уведомление на АОП за сключен договор
01.12.2015 11:21:47
700132 от 01.12.2015
Договор тип
01.12.2015 11:21:47
Договор за изпълнение на обществена поръчка
Договор
01.12.2015 11:21:47
РД-33-26 от 27.11.2015
01.12.2015 11:21:47
0.08 MB
01.12.2015 11:21:47
1.31 MB
Стойност на договора
01.12.2015 11:21:47
BGN, 4 150 069.47, 20.00, 4 980 083.36
Срок за изпълнение
01.12.2015 11:21:47
 
120 календарни дни
Изпълнител
01.12.2015 11:21:47
123682269, ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Плащания